Aistrigh:
Gaeilge
English

Cad is FÉILTE Scoile ann?

Is féidir aon ócáid faoi threoir múinteoirí a bheith i gceist le FÉILTE Scoile ina dtagann múinteoirí le chéile chun smaointe foghlama agus nuálacha a chomhroinnt. Éascaíonn FÉILTE Scoile comhráite agus cuirtear deis ar fáil do mhúinteoirí le modheolaíochtaí teagaisc, acmhainní, smaointe agus nuálaíochtaí a roinnt le chéile i ngrúpaí.

Is féidir le gach scoil cinneadh a dhéanamh faoin bhformáid dá gcuid FÉILTE Scoile. Is féidir le scoileanna ar mhian leo a n-ócáid FÉILTE Scoile féin “FÉILTE Scoile” a úsáid mar theideal na hócáide, agus an lógó oifigiúil (ar taispeáint thíos) a úsáid, má chomhlíonann siad na coinníollacha seo a leanas:

  • Go bhfuil an ócáid faoi threoir múinteoirí
  • Go roinneann múinteoirí smaointe foghlama agus nuálacha le chéile i ngrúpaí

Go hidéalach, ba chóir cuireadh a thabhairt do thuismitheoirí agus do scoláirí chun foghlaim múinteoirí a cheiliúradh mar chuid den ócáid.

Má tá spéis ag do scoil FÉILTE Scoile a reáchtáil, ba bhreá linn cloisteáil uait. Is féidir le scoileanna ríomhphost a chur chuig communications@teachingcouncil.ie ina mbeidh sonraí faoin ócáid agus ina ndeimhneofar go gcomhlíonfar na coinníollacha thuasluaite agus ansin eiseofar an lógó chuig an scoil.

I ndiaidh na hócáide, tabharfar cuireadh don scoil sampla d’íomhánna ón ócáid a chur isteach chuig an gComhairle, agus is féidir leis an scoil físeán gearr a chur isteach más mian léi (3 nóiméad ar a mhéad) lena roinnt le scoileanna eile trí Twitter, suíomh gréasáin na Comhairle agus trí chumarsáid eile.