Aistrigh:
Gaeilge
English

Iarrthóirí

Anseo thíos tá liosta na n-iarrthóirí do Thoghcháin na Comhairle Múinteoireachta 2024 ar taispeáint de réir catagóire agus ansin de réir toghlaigh thíreolaíocha.

Toghadh ocht n-iarrthóir gan vótaíocht agus is féidir teacht orthu faoin gceannteideal Iarrthóirí Tofa ag bun an leathanaigh.

Is féidir féachaint ar ghrianghraif agus ráitis, mar atá soláthartha ag iarrthóirí tríd an gcatagóir inmhianaithe agus an toghcheantar geografach a roghnú thíos. Taispeántar iarrthóirí i ngach toghcheantar tíreolaíoch in ord aibítre.

Catagóir 1 - Bunscoil

Cúige Laighean

2 iarrthóir le bheith tofa

 • Hazel O’Connor-McWey

  Hazel O’Connor-McWey

  Is príomhoide riaracháin í Hazel O’Connor Mc Wey i Scoil Náisiúnta Bhaile na mBreatnach i gCeatharlach. Tá Hazel ina príomhoide ansin le 2 bhliain anuas. Roimhe seo bhí Hazel ina príomhoide teagaisc ar feadh 5 bliana i Scoil Náisiúnta Mhísil i gCeatharlach.

  Bhain Hazel céim amach ó Choláiste Phádraig in 2008 le B.Oid (Onóracha) agus tá Céim Mháistreachta aici san Oideachas Reiligiúnach Bunscoile ó Choláiste Phádraig agus Institiúid Mater Dei. Tá Dioplóma Iarchéime i gCeannaireacht san Oideachas ó Ollscoil Mhá Nuad ag Hazel chomh maith le Dioplóma sa Dlí Oideachais ón Dlí-Chumann.

  D’oibrigh Hazel mar Intéirneach leis an INTO ar feadh bliana, ag obair i rannóga éagsúla den cheardchumann agus tugadh ar iasacht í don CPSMA (Cumann Bainistíochta na mBunscoileanna Caitliceacha) ar feadh 2 bhliain, ag tacú le Boird Bhainistíochta ina gcuid oibre. Roimh na hiasachtaí seo bhí Hazel ina múinteoir ranga príomhshrutha i Scoil Náisiúnta Naomh Fhiach, Ceatharlach.

  Oibríonn Hazel agus tugann sé léachtaí i réimse an Oideachais Reiligiúin agus tá sí ar Chomhairle Oideachais Dheoise Chill Dara agus Leithghlinne. Faoi láthair tá Hazel ina Rúnaí Craoibhe ar Chumann Múinteoirí Éireann Cheatharlach Thuaidh.

  Is idirghabhálaí cáilithe í Hazel agus tá Dioplóma sa Dlí Fostaíochta á chríochnú aici faoi láthair ag Óstaí an Rí. Tá Hazel pósta le beirt pháistí, Liam agus Maeve.

 • Joseph McKeown

  Joseph McKeown

  Is múinteoir é Joe atá lonnaithe i gCill Chainnigh, áit a raibh sé ina phríomhoide i Scoil na mBuachaillí, Naomh Pádraig de la Salle, scoil 27 múinteoir le trí rang speisialta do dhaltaí a bhfuil Neamhord de chuid Speictream an Uathachais (ASD) orthu. Le linn a shaol múinteoireachta mhúin sé i dtimpeallachtaí príomhshrutha agus RSO sna hearnálacha sainchreidmheacha agus ilchreidmheacha.

  Faoi láthair tá Joe ina Leaschathaoirleach ar an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) agus ina Chathaoirleach ar Bhord Luath-Óige agus Bunscoile an CNCM. Tá Joe ina Chathaoirleach freisin ar Choiste Iniúchta agus Riosca an CNCM.

  Tá stair fhada de rannpháirtíocht ghníomhach ag Joe sa Chumann Múinteoirí Éireann, ag feidhmiú mar Uachtarán, Leas-Uachtarán agus Ionadaí Ceantair an Chumainn. Tá sé an-tiomanta do fhreastal ar mhúinteoirí ag leibhéal áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta.

  Tá meas ag Joe ar an ról ríthábhachtach atá ag an gComhairle Mhúinteoireachta maidir leis na caighdeáin ghairmiúla i ngairm na múinteoireachta a chosaint. Creideann sé go bhfuil sé tábhachtach a chinntiú go bhfuil guth a bhfuil taithí aige agus guth údarásach ag múinteoirí ar an gComhairle Mhúinteoireachta agus creideann sé go bhfuil an taithí riachtanach aige féin chun an ról a chomhlíonadh.

 • Seán O’Dubhlaing

  Seán O’Dubhlaing

  Is ball tofa é Seán Ó Dubhlaing de Chomhairle Mhúinteoireachta na Gaeilge ó 2020.

  Tá baint aige le maoirseacht airgeadais, rialú grinnfhiosrúcháin agus clárú múinteoirí ansin

  D’oibrigh Seán sa bhunoideachas, i ORS agus i róil eile ar nós INTO/CMÉ go náisiúnta, go réigiúnach agus go háitiúil

  Fuair ​​Seán a chuid oideachais i gCeatharlach agus mhúin sé bunscoileanna i mBÁC, Mí, Cill Mhantáin, Loch Garman agus Laois.

  Bhain Seán céim amach ó UCD, DCU, agus Ollscoil na hÉireann, Má Nuad in Oideachas, Ceannaireacht, RSO, Rialúchán, Rialachas agus Cosaint Sonraí

  Ó 2024, samhlaíonn Seán Comhairle Mhúinteoireachta a éisteann le guthanna na múinteoirí agus go léirítear iad i mbeartas na Comhairle.

  Comhairle Mhúinteoireachta mhachnamhach athbhreithnithe ar phróiseas Droichead chun cabhrú le múinteoirí ó chúlraí éagsúla a earcú agus a choinneáil

  Próiseas Cosán a fhorbairt a thuilleadh maidir le riachtanais na múinteoirí ag cibé céim dá ngairm;

  Má atoghadh Seán é in 2024, oibreoidh Seán leis an gComhairle Mhúinteoireachta chun múinteoirí cláraithe éagsúla a chur chun cinn agus a sholáthar

  Tapaíonn SEÁN Ó DUBHLAING na dúshláin agus na deiseanna atá roimh mhúinteoirí/príomhoidí bunscoile

  Má atoghfar Seán, beidh Seán ina ghuth láidir, praiticiúil, pragmatach gan eagla ar son na múinteoirí cláraithe ar fad

  VÓTÁÍL 1 SEÁN Ó DUBHLAING

 • Shauna Marron

  Shauna Marron

  Is iarrthóir luachmhar don Chomhairle Mhúinteoireachta mé agus taithí na mblianta agam mar mhúinteoir bunscoile agus meánscoile. Tar éis dom a bheith ag múineadh thar lear, tá dearcadh domhanda agam ar an oideachas, ag cur béim ar chuimsiú agus ar éagsúlacht laistigh de churaclaim éagsúla.

  Is céimí de chuid DCU mé sa Cheol agus san Oideachas Reiligiúnach, lean mé ar aghaidh le mo chuid staidéir i Londain. Bhain mé céim iarchéime amach sa bhunoideachas agus tá céim mháistreachta agam sa Litearthacht agus Litearthacht deacrachtaí. D’oibrigh mé sa UK, UAE, Baile Átha Cliath agus faoi láthair i Maigh Nuad.

  Léiríonn mo róil cheannaireachta i bhforbairt curaclaim, mar aon le Máistreacht i bhFoghlaim na Litearthachta agus staidéir leanúnacha ar son dioplóma i gCeannaireacht agus Bainistíocht Oideachais in Ollscoil Mhá Nuad, mo thiomantas do chaighdeáin san oideachas a chothabháil agus a ardú. Creidim go daingean sa bhfoghlaim leanúnach agus féinmhachnamh, rud atá soiléir ó mo thiomantas d’fhás gairmiúil.

  Dá dtoghfaí mé, bheinn réidh chun dearcadh úr agus dinimiciúil a thabhairt don Chomhairle Mhúinteoireachta. Cuireann mo chúlra ilghnéitheach ar mo chumas dul i ngleic le tírdhreach éabhlóideach an oideachais, ag cinntiú cur chuige réamhghníomhach chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin agus chun nuálaíocht a chothú. Táim díograiseach maidir le cur le misean na Comhairle oideachas a fheabhsú, agus tá mé ag tnúth leis an deis tionchar dearfach a imirt ar an mbord.

Catagóir 2 - Iar-bhunscoil (deonach)

Baile Átha Cliath agus an Deisceart

2 iarrthóir le bheith tofa

 • Adrieanne Healy

  Adrieanne Healy

  Meánscoil, Coláiste San Doiminic, An Chabrach, Baile Átha Cliath 7

  Céimí de chuid UCD, B.Agr.Sc, M.Agr.Sc, Ard-Dioplóma san Oideachas

  • Ag teagasc ar feadh 28 bliain san Earnáil Dheonach na Meánscoile i mBaile Átha Cliath
  • Múinteoir Eolaíochta, Bitheolaíochta agus Matamaitice i gColáiste Naomh Doiminic, An Chabrach, Baile Átha Cliath ar feadh 27 bliain
  • Maor Scoile ASTI (Cumann na Meánmhúinteoirí, Éire) (10 mBliana) agus ball ASTI ar feadh 28 bliain
  • Ceartaitheoir Eolaíochta an Teastais Shóisearaigh do Choimisiún na Scrúduithe Stáit
  • Feitheoir do Choimisiún na Scrúduithe Stáit
  • Ag déanamh ionadaíochta ar bhaill ASTI ag leibhéal feidhmiúcháin náisiúnta:
  • Buanchoiste ASTI, Réigiún 15 (3 bliana)
  • Coiste Airgeadais ASTI
  • Coiste Poist Freagrachta ASTI
  • Coiste na mBan ICTU ag déanamh ionadaíochta ar bhaill ASTI (2ú Téarma)
  • Bord Eagarthóireachta ASTIR
  • Eagraí Réigiúnach ASTI Réigiún 15 (3 bliana)
  • Ball de Choiste Comhdheiseanna an ASTI (4 bliana)
  • Cathaoirleach Chraobh Bhaile Átha Cliath Thiar Thuaidh (5 bliana)
  • Leaschathaoirleach Chraobh Thiar Thuaidh Bhaile Átha Cliath (3 bliana)
  • Urlabhraí don ASTI sna meáin náisiúnta; raidió agus nuachtáin
 • Barry Hennessy

  Barry Hennessy

  Múinim Fraincis, Spáinnis agus ábhair Folláine i gColáiste Éanna i Ráth Fearnáin. Tá mé i mo bhall de chraobh Bhaile Átha Cliath Theas 1 de Chumann na Meánmhúinteoirí, Éire, ionadaí ábhair Chumann na Meánmhúinteoirí, Éire, don Fhraincis agus ball de Ghrúpa Forbartha Nuatheangacha Iasachta na Sraithe Sóisearaí le CNCM.

  Tá Ard-Dioplóma sa Dlí agus san Oideachas (Gradam) agam ó Óstaí an Rí agus tá bunús maith agam i ndlí an oideachais, lena n-áirítear feidhm rialála na Comhairle Múinteoireachta.

   

  Má thoghtar mé, is iad na tosaíochtaí a bheidh agam ná:

  Cúrsaí MGO a laghdú go tréimhse bliana chun aghaidh a thabhairt ar an ngéarchéim i soláthar múinteoirí agus chun an costas a thabhaítear a laghdú.

  Droichead a leathnú chun an mórthráchtas agus na ríomh-mhodúil i stair an oideachais agus an dlí oideachais a chur san áireamh le críochnú agus tú i bhfostaíocht.

  Athbhreithniú a dhéanamh ar riachtanais chlárúcháin ábhair chun deireadh a chur leis na bacainní éagóracha atá fós ann do chéimithe a bhfuil cáilíochtaí neamh-Éireannacha nó cáilíochtaí ‘neamhthraidisiúnta’ acu.

  Athbhreithniú a choimisiúnú faoi stiúir abhcóide ar an bpróiseas um fheidhmiúlacht chun múineadh le measúnú a dhéanamh ar chomhréireacht/ábharthacht cásanna a thógtar chun éisteachta agus smachtbhannaí arna bhforchur maidir le dlínsí eile faoin dlí coiteann.

  Cur i gcoinne aon nasc idir FGL leanúnach agus athchlárú mura bhfuil sé aontaithe ag ceardchumainn na múinteoirí.

   

  Is ardán dearfach iad na tosaíochtaí seo ar mhaithe le leasanna dlisteanacha mhúinteoirí agus tá mé ag iarraidh do chéad vóta chun mandáid láidir a thabhairt dom aghaidh a thabhairt orthu.

 • Christopher Humphries

  Christopher Humphries

  Christopher Humphries is ainm dom, agus is Príomhoide Cúnta 1 mé ag Meánscoil Ag Foghlaim Le Chéile Páirc Hans agus is mór an onóir dom a bheith i mo Chathaoirleach ar Bhord Bainistíochta Bhunscoil Ag Foghlaim Le Chéile. Thosaigh mo thuras oideachais ag Coláiste Phádraig i nDurlas, áit ar chothaigh mé paisean domhain le timpeallachtaí cuimsitheacha foghlama a mhúnlú.

  Tá m’fhócas gairmiúil dírithe ar oideachas speisialta, ar mhodheolaíochtaí measúnaithe, agus ar ghuth an dalta a mhéadú. Ag Meánscoil Ag Foghlaim Le Chéile Páirc Hans, rinne mé mo dhícheall ábhar an oideachais speisialta a chur chun cinn, ag cinntiú go bhfaigheann gach dalta tacaíocht phearsantaithe dá riachtanais foghlama uathúla. Ag an am céanna, thug mo ról mar Chathaoirleach ar Bhord Bainistíochta Bhunscoil Ag Foghlaim Le Chéile deis dom cur le rialachas straitéiseach na scoile, ag cothú pobail a bhfuil meas acu ar chomhoibriú agus ar uilechuimsitheacht.

  Léiríonn mo thiomantas do mheasúnú, creidiúint in aiseolas cothrom cuimsitheach, ag cinntiú go dtuigtear scoláirí go hiomlánaíoch ina n-aistear acadúil. Ag tacú le glór an dalta, tá sé mar aidhm agam spásanna a chruthú ina mbraitheann daltaí go bhfuil an chumhacht acu iad féin a chur in iúl agus cur go gníomhach le múnlú a dtaithí oideachais.

  De réir a chéile, táim ag féachaint ar an oideachas ní hamháin mar ghairm, ach mar thiomantas ar feadh an tsaoil chun pobail chuimsitheacha rathúla a chothú laistigh de thimpeallacht na scoile.

 • Patrick Knightly

  Patrick Knightly

  Iarrthóir formhuinithe ASTI

  Ó thosaigh mé leis an ASTI in 1992, tá mé ag freastal ar mhúinteoirí ag leibhéal scoile, craoibhe agus náisiúnta.

  Ionadaí Buanchoiste an ASTI do Réigiún 7 faoi láthair.

  Bhí mé i mo bhall de na Coistí Oideachais agus Airgeadais roimhe seo.

  Comhordaitheoir um Riachtanais Speisialta Oideachais i mo scoil, ionadaí ábhair ASTI do RSO agus ball de Ghrúpa Forbartha RSO CNCM.

  Tá eolas, taithí agus saineolas luachmhar faighte agam chun ionadaíocht rathúil a dhéanamh ar gach múinteoir ag leibhéal na Comhairle Múinteoireachta.

  Ceisteanna atá ag déanamh imní dom

  Tá cur amach agam ar bheartais an ASTI agus déanfaidh mé gach rud is féidir liom chun a chinntiú go gcaithfear go cothrom le múinteoirí. Creidim go láidir go gcaithfear cearta múinteoirí a chosaint.

  Ní mór gach gearán a fhiosrú go hiomlán ag leibhéal na scoile sular féidir iad a chur ar aghaidh chuig an gComhairle Mhúinteoireachta.

  Ní mhéadófar an t-ualach oibre tuilleadh.

  Ní mór an Táille Chlárúcháin Bhliantúil €65 a laghdú.

  Nach mbeadh an clárú ceangailte le Forbairt Ghairmiúil Leanúnach (FGL).

  Ní mór aghaidh a thabhairt ar sholáthar múinteoirí ar bhealach a choinníonn na hardchaighdeáin teagaisc atá ann faoi láthair.

  Tá tacaíocht mo chuid scoile agam chun m’ainm a chur chun tosaigh agus ní chuirfear cosc orm seirbhís a thabhairt. Dá dtoghfaí mé, bheinn ag brú chun a chinntiú go mbeadh múinteoirí atá le saothrú ar mhaithe le ballraíocht na Comhairle Múinteoireachta a bheith ina theidlíocht reachtúil.

 • Yvonne Mercer

  Yvonne Mercer

  Rinne Yvonne staidéar ar an Tráchtáil i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath agus Máistreacht sa Chuntasaíochta ina dhiaidh sin. D’oibrigh sí in KPMG agus Microsoft mar Chuntasóir Cairte sular bhain sí Dioplóma Iarchéime san Oideachas amach. Le déanaí chríochnaigh Yvonne Dioplóma Gairmiúil i nGnó agus in Oiliúnú Feidhmiúcháin i Scoil Ghnó Smurfit.

  D’oibrigh Yvonne i gColáiste Naomh Benildus, Stigh Lorgan ar feadh 11 bhliain agus fuair sí breis taithí ag obair i Naomh Dáithí, Ard Aidhin agus i Naomh Gerards, Bré. Tá sí paiseanta faoi iniúchadh a dhéanamh ar níos mó bealaí chun múinteoirí a mhealladh chuig an ngairm. Creideann Yvonne i gcúiteamh leordhóthanach a thabhairt do mhúinteoirí i bhfianaise a róil ríthábhachtaigh sa tsochaí agus cultúir spás oibre a chruthú a bhfuil fíorthuiscint aige agus meas aige ar cháilíocht múinteoirí dul i gcion ar agus comhbhá a bheith acu lena gcuid daltaí.

  Tá suim ar leith ag Yvonne san néara-éagsúlacht agus cuimsiú na néareolaíochta agus na hoiliúnaithe i gcláir oiliúna múinteoirí. Neartódh an fhorbairt ghairmiúil seo an ceangal idir múinteoirí agus a gcuid daltaí a thuilleadh. Éascaíonn tuiscint níos doimhne ar an inchinn iomlánaíoch forbairt ar straitéisí teagaisc a cheadaíonn teorainneacha láidreachtaí néaracha nádúrtha do gach dalta.

Catagóir 3 - Iar-bhunscoil (BOO)

Lár-Réigiún -Tuaisceart-Iarthar

1 iarrthóir le bheith tofa

 • Kevin Cassidy

  Kevin Cassidy

  Le seacht mbliana de thaithí sárluachmhar múinteoireachta, ní hamháin gur oideachasóir mé; tá fís agam agus tá mo chroí istigh i leathnú agus forbairt riachtanas speisialta oideachais, go háirithe i réimse an uathachais.

  Tá mo thuras san oideachas marcáilte le tiomantas seasta do thimpeallacht foghlama uilechuimsitheach agus tacúil a chothú. Tá mo dhíograis chun múinteoirí agus daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a chumasú le feiceáil i ngach gné de mo chuid oibre. Creidim go láidir gurb é an t-oideachas an freagra chun acmhainneacht gach dalta a scaoileadh, beag beann ar na dúshláin uathúla atá acu.

  Síneann m’fhís thar an seomra ranga, agus mé ag iarraidh comhghleacaithe a threorú ina n-aistear forbartha gairmiúla féin. Spreagaim daoine eile, ag múscailt cultúr fáis agus foghlama leanúnaigh laistigh den phobal oideachais. Spreagann mo chreideamh i gcumhacht an chomhoibrithe mé chun ceardlanna agus seisiúin oiliúna a eagrú, áit a roinnim mo shaineolas agus mo léargais, ag cothú pobal oideachasóirí atá tiomanta do thacaíocht speisialaithe a sholáthar.

  Mar thacadóir dílis do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, comhoibrím le bainistíocht na scoile chun cur leis an soláthar tacaíochta. Is é an sprioc atá agam ná timpeallacht a chruthú ina mothaíonn gach dalta go bhfuil luach agus tacaíocht aige nó aici, ag cinntiú go bhfuil a n-eispéireas oideachais curtha in oiriúint dá riachtanais aonair.

  Téann mo thionchar taobh thall den churaclam; sroicheann sé croíthe agus intinní gach duine a gcastar orm. Léiríonn mo thiomantas do leathnú agus d’fhorbairt riachtanas speisialta oideachais ní amháin i mo bhriathra féin ach sna hathruithe dearfacha a thugaim ar an tírdhreach oideachais. Ní hamháin gur múinteoir mé; Is catalaíoch mé le haghaidh claochluithe i saol an oideachais.

 • Ursula O’Connor

  Ursula O’Connor

  Is mise an t-iarrathóir atá molta ag an TUI sa toghcheantar Lár-Réigiún-Tuaisceart-Iarthar. As Cill Dara ó dhúchas, is múinteoir Staire agus  Béarla mé i gColáiste na Maoile Rua, Baile na nGallóglach. Mar Chathaoirleach Chraobh Dhún na nGall de TUI, tá taithí fhairsing agam, ar bhonn áitiúil agus náisiúnta, mar ionadaí éifeachtach do mhúinteoirí.

  Is ionadaí an TUI mé ar Ghrúpa Forbartha an NCCA don ábhar nua Ardteistiméireachta, “Drámaíocht, Amharclannaíocht agus Scannánaíocht” . Is ball mé chomh maith d’feidhmeannas náisiúnta INOTE (Cumann Náisiúnta Mhúinteoirí an Bhéarla) mar a bhfuilimse gníomhach san fheachtas in aghaidh an togra go mbogfaí Páipear Ardteistiméireachta 1 sa Bhéarla agus sa Ghaeilge go dtí an cúigiú bliain

  Cuirim dearcadh an mhúinteora in iúl go soiléir i gcónaí.

   

  Má thoghtar mé, éileoidh mé ar an gComhairle Mhúinteoireachta:

  díriú ar an ngéarchéim earcaíochta agus coinneála

  structúr inmharthana gairme do mhúinteoirí a mholadh

  dul i ngleic leis an ró-ualach oibre

  ceart an mhúinteora i leith ama phearsanta a aithint

  achmhainní cuí a iarraidh d’ionchuimsiú agus cothromas oideachasúil

  na táillí chlárúcháin a úsáid ar mhaithe le múinteoirí

  an próiséas clárúcháin a shimpliú

  moltaí eiticiúla, stuama a cheapadh maidir le treochtaí agus dúshláin na linne, Intleacht Shaorga Ghiniúnach (AI), ina measc

Baile Átha Cliath agus an Deisceart

2 iarrthóir le toghadh

 • Claire Ní Mharcaigh (Markey)

  Claire Ní Mharcaigh (Markey)

  Dia daoibh – Is mise Claire Ní Mharcaigh múinteoir Gaeilge agus Tíreolaíochta i dTeach na Giúise, Baile Átha Cliath.

  Tá na blianta caite agam ag déanamh ionadaíochta agus ag tacú le múinteoirí ar bhonn áitiúla agus ar bhonn náisiúnta.  Faoi láthair, táim mar Chathaoirleach ar Chraobh BÁCDL d’AMÉ agus táim mar bhall foirne ar BOO BÁC & DL. Chaith mé tréimhse mar bhall den Chomhairle Mhúinteoireachta, áit a fuair mé taithí iontach chomh maith le léargas iontach ar obair na Comhairle. Bhí mé riamh agus leanfaidh mé orm ag tabhairt gutha do thuairimí múinteoirí.

   

  Droichead

  Bhí mé mar bhall den choiste oibre a rinne athbhreithniú ar Dhroichead. Throid mé go mbeadh an clár seo gan bhreithiúnas ag deimhniú gur proiséas tacúla, gan bhreithniús é dár múinteoirí nua-cháilithe.

   

  Cosán

  Shuigh mé ar an nGrúpa Oibre do Chosán áit ar labhair mé i gcoinne aon cheangal idir FGL agus Clárú. Leanfaidh mé orm ag troid i gcoinne aon cheangal le Clárú.

   

  Oiriúnacht do Mhúinteoireacht

  Molaim i gcónaí go bpléitear le gach scéal ar bhonn áitiúla seaschas cás a ghéarú i dtreo na Comhairle. Leanfaidh mé orm ag moladh an bhealaigh seo. Déanfaidh mé cinnte go mbeidh ceartas aiceanta agus modhanna córa ann do na baill ar fad.

   

  Iarraim ort do thacaíocht a thabhairt dom mar ghuth láidir do mhúinteoirí ar an gComhairle.

 • Ian McColgan

  Ian McColgan

  Is Múinteoir Matamaitice, Ceimice, Bitheolaíochta agus Eolaíochta mé le 32 bliain anuas.

  Bhí mé mar Mhaoir Scoile i bPobalscoil Chaisleán Cnucha ó 2008 go 2015 agus ó 2022 go dtí an lá inniu.

  Tá mé i mo Chisteoir ar Bhrainse Iarthuaisceart Bhaile Átha Cliath de Chumann na Meánmhúinteoirí, Éire, i mo bhall tofa de Lár-Chomhairle Feidhmiúcháin Chumann na Meánmhúinteoirí, Éire, le trí bliana anuas agus i mo Chathaoirleach ar Choiste Comhairleach Pobail agus Cuimsitheach Chumann na Meánmhúinteoirí, Éire.

  Mar Chathaoirleach ar an gCoiste Comhairleach Pobail agus Cuimsitheach d’fhéach mé leis na saincheisteanna a bhaineann le hEarnáil BOO a chuir os comhair Chumann na Meánmhúinteoirí, Éire, fré chéile agus feasacht a chruthú ar an gcomhoibriú a dhéanann na páirtithe leasmhara ar fad i scoileanna a bhfuil níos mó ná aontas amháin iontu.

  Bhí mé ag obair le múinteoirí agus leis an mbainistíocht ar cheisteanna mar:

  Covid-19

  Amchláir teagaisc ar líne

  Strus ón iomarca tionscnamh

  Cruinnithe AFMÁ

  Saoire bhreoiteachta do thinneas tromchúiseach

  Sláinte agus sábháilteacht (lena n-áirítear meabhairshláinte)

  Saincheisteanna comhionannais

  Mar bhall de Lár-Chomhairle Feidhmiúcháin Chumann na Meánmhúinteoirí, Éire, d’oibrigh mé chun cearta agus coinníollacha oibre múinteoirí a chosaint, beag beann ar inscne, eitneachas nó claonadh gnéasach.

  Táim lánchinnte go bhfuil ról ríthábhachtach ag an gComhairle Mhúinteoireachta maidir le rathúlacht an Chórais Oideachais in Éirinn a chothú.

 • Noel Cronin

  Noel Cronin

  Noel Cronin is ainm dom agus is múinteoir Ceoil mé i bPobalscoil Bhuiríos Uí Chéin, Co. Thiobraid Árann.

  Le 22 bliain anuas tá taithí agus eolas forleathan agam ar an earnáil BOO agus tá cuntas teiste cruthaithe agam maidir le hionadaíocht a dhéanamh do mhúinteoirí ag leibhéal áitiúil agus náisiúnta. Is Ionadaí Ceantair de chuid Aontas Múinteoirí Éireann mé agus tá mé mar bhall de Choiste Feidhmiúcháin an Aontais.

  Le ceithre bliana anuas bhí sé de phribhléid agam ionadaíocht a dhéanamh do mhúinteoirí Bhaile Átha Cliath agus in Éirinn Theas ar an gComhairle Mhúinteoireachta. Le linn an ama seo, bhí mé i mo ghlór láidir, soiléir do mhúinteoirí agus i gcónaí thug mé guth an tseomra ranga agus na scoile chuig cruinnithe na Comhairle Múinteoireachta.

   

  Feidhmiúlacht chun Múineadh”

  Ní mór triail a bheidh bainte as gach nós imeachta áitiúil sula ndéantar gearán i gcoinne múinteora faoi Chuid 5 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta. Tá próiseas cuí agus nós imeachta cóir riachtanach.

   

  “FGL”

  Leanfaidh mé de bheith i do ghuth ag an gComhairle Mhúinteoireachta chun aird a tharraingt ar an bhforbairt ghairmiúil shuntasach agus ar an obair atá ar bun ag múinteoirí cheana féin. Níor cheart go mbeadh aon nasc ann idir clárú agus Forbairt Ghairmiúil Leanúnach.

   

  Droichead”

  Féachfaidh mé lena chinntiú gur clár tacaíochta agus tairbhe do MNCanna é Droichead.

   

  Tá do vóta á lorg agam ionas gur féidir liom leanúint ar aghaidh ag déanamh ionadaíochta duitse, an múinteoir.

  Geallaim go mbeidh mé mar ghuth agat ar an gComhairle Mhúinteoireachta.

Catagóir 4 - Iar-bhunscoil (pobal agus cuimsitheach)

Cúige Chonnacht, Laighean, Mumhan, Uladh

1 iarrthóir le bheith tofa

 • Clodagh O’Hara

  Clodagh O’Hara

  Is múinteoir agus sealbhóir poist mé i Scoil Chuimsitheach Phádraig, Sionainn, Co. an Chláir le 21 bliain anuas.

  Tá dúil mhór agam i ngairm na múinteoireachta agus as ionadaíocht a dhéanamh agus cosaint a thabhairt dá baill ag leibhéal áitiúil agus náisiúnta.

  Mar ghairmí a bhfuil taithí agam, beidh mé i mo ghuth láidir ag cur taithí saoil na múinteoirí in iúl.

  Molfaidh mé le cinntiú nach mbeidh FGL forfheidhmithe ina choinníoll clárúcháin do mhúinteoirí. Agus go gcuireann aon FGL atá beartaithe riachtanais na múinteoirí san áireamh agus go n-aithníonn sé na héilimh atá inár n-ionaid oibre cheana féin.

  Chun saincheisteanna soláthair múinteoirí a mhaolú creidim go gcaithfidh an chomhairle mhúinteoireachta am clárúcháin a laghdú agus córas clárúcháin Modh Mear a chur i bhfeidhm dóibh siúd atá ag filleadh ar chlár na múinteoirí.

  Mar rialtóir ar ár ngairm tá sé riachtanach go gcoinneodh an Chomhairle Mhúinteoireachta tromlach na múinteoirí.

  Mar bhall den chomhairle mhúinteoireachta oibreoidh mé lena chinntiú go seasfar le cearta na múinteoirí ar phróis chuí agus ar nósanna imeachta cothroma.

  Tá sé mar thosaíocht go mbeadh léargas ag múinteoir ar seirbhís ar aon imscrúdú ar mhúinteoir.

  Is mise an t-urlabhraí reatha do Aontas Múinteoirí Éireann maidir le hEalaín na Sraithe Sinsearaí.

  Is ainmní mé ar fhorbairt ábhar Ealaíne na Sraithe Sinsearaí de chuid an CNCM

  Ionadaí reatha den Chiste Cúnaimh Aontas Múinteoirí Éireann me

 • Daniel (Dónal) Cremin

  Daniel (Dónal) Cremin

  Is mise Donal (Daniel) Cremin, múinteoir Innealtóireachta, Grafaic agus OSSP i Scoil Phobal Sliabh Luachra, An Ráth Mhór, Co Chiarraí.

   

  Roimhe sin bhí mé ag múineadh i bPobalscoil Neasáin, Baile Dúill, Baile Átha Cliath 13 agus i Scoil Mhuire Gan Smál, An Bhlarna, Co Chorcaí.

   

  Cáilíochtaí Gairmiúla

  Baitsiléir Teicneolaíochta san Oideachas (UL) agus Máistreacht san Oideachas (UCC).

  Dioplóma sa Ghairmthreoir agus sa Chomhairleoireacht (UL) agus Teastas Meantóireachta (UL).

  Rannpháirtíocht mar Ionadaí Múinteoirí

  Ionadaí múinteoirí gníomhach.

  Déanaim mo dhícheall i gcónaí a bheith i mo ghuth do gach múinteoir.

  Ionadaí Ábhair san Innealtóireacht (Teastas Sóisearach agus Ardteistiméireacht) agus Ionadaí Sábháilteachta Scoile.

  Maor scoile agus Eagraí Réigiúnach.

   

  Taithí Ghairmiúil Eile

  Is ceartaitheoir Obair Thionscadail Innealtóireachta Ardteistiméireachta mé le 30 bliain agus tá baint agam leis an gClár Ionduchtaithe Náisiúnta do Mhúinteoirí ó 2006 i leith.

  Stiúrthóir Oideachais Aosaigh

  Ceann na Roinne Innealtóireachta

  Roimhe seo bhí mé mar bhall de Cheardchumann Cónasctha na nOibrithe Innealtóireachta (AUEW)

  Taithí ghairmiúil fhairsing in obair dheonach airgeadais agus phobail mar Stiúrthóir ar Chomhar Creidmheasa Cheantar Bardasach na Rátha Móire le breis agus 30 bliain agus róil éagsúla agam, lena n-áirítear:

  Cathaoirleach, Leas-Chathaoirleach, Cisteoir, Oifigeach Iasachtaí, OCP, Toscaire do Chonradh na hÉireann de Chomhair Chreidmheasa.

  Rannpháirtí i roinnt gníomhaíochtaí pobail, lena n-áirítear an CLG agus tionscal na turasóireachta.

Iarrthóirí Tofa

Maidir leis na painéil seo a leanas, níor sháraigh líon na n-iarrthóirí an líon daoine a bhí le toghadh i ngach painéal sonraithe. De bhun na Rialachán um Chomhairle Mhúinteoireachta (Baill a Thoghadh) 2023, tá sé dearbhaithe ag an gCeann Comhairimh na hiarrthóirí seo a leanas a bheith tofa gan vótaíocht.

Mar eolas do na toghthóirí, tugtar ráitis na n-iarrthóirí thíos.

Catagóir 1 - Bunscoil - Cúige Mumhan

 • Máire Kenefick

  Máire Kenefick

  Tá os cionn 30 bliain de thaithí ag Máire B. Kenefick ag múineadh i scoileanna iomadúla bunscoile agus maidir le curaclaim éagsúla ar fud na hÉireann. Fuair sí oiliúint i gColáiste Oideachais Carysfort, áit ar bronnadh gradam Blake agus Carlisle uirthi as sármhaitheas i gcleachtas múinteoireachta agus oideachais.

  Bhí Máire i gcónaí paiseanta faoi ghairm na múinteoireachta agus an tionchar a bhíonn ag teagasc agus foghlaim d’ardchaighdeán ar shaol ár bpáistí go léir. Creideann sí gur féidir leis an spreagadh agus an mhuinín a thabhairt dóibh cuidiú lenár sochaí ilchultúrtha Éireannach atá ag athrú, agus an tiomantas dár bhfreagrachtaí domhanda a chur chun cinn.

  Chomh maith lena taithí ghairmiúil, d’oibrigh sí agus rinne sí staidéar mar chúntóir iarchéime sa Roinn Oideachais ag Ollscoil Stáit Iarthar Illinois sna Stáit Aontaithe, agus Máistir Eolaíochta san Oideachas (Céadonóracha) le speisialtacht i léann Léitheoireachta agus Litearthachta, á baint amach aici.

  Tuigeann Máire go maith na hathruithe gasta san oideachas le deich mbliana anuas agus an tionchar a bhíonn aige seo ó lá go lá inár seomraí ranga domhanda. Tacaíonn sí le gach múinteoir bunscoile agus na riachtanais ghairmiúla faoi leith atá de dhíth orthu, chomh maith leis na dúshláin agus deiseanna a mbeidh orthu dul i ngleic leo sna blianta amach anseo.

 • Mary Curley

  Mary Curley

  Tá Mary Curley, as Inis, Co. an Chláir ina ball den Chomhairle Mhúinteoireachta ó 2020 i leith, arna toghadh ar Phainéal na Mumhan í. Tá obair na gcapall déanta ag Mary ar an gComhairle Mhúinteoireachta, ag feidhmiú ar an gCoiste Imscrúdúcháin agus ar an gCoiste Clárúcháin, ag obair lena chinntiú go leanfar lenár gcaighdeáin ghairmiúla arda a choinneáil. Thosaigh Mary ag múineadh i Scoil Náisiúnta Dhroichead Abhann Ó gCearnaigh, Contae an Chláir sular ceapadh í ina Príomhoide Teagaisc i Scoil Náisiúnta Dhúire.

  Tá suim mhór ag Mary san Oideachas. Tar éis di feidhmiú mar iar-Phríomhoide Teagaisc, tá sí an-eolach ar na hiliomad ceisteanna atá roimh scoileanna. Choinnigh sí a cuid eolais le dáta mar gheall ar a cuid oibre mar theagascóir le Coláiste Mhuire gan Smál agus trí oibriú mar Mheasúnóir Neamhspleách i nDeoise Chill Dalua. Faoi láthair tá sí ina Cathaoirleach ar Scoil Náisiúnta Dhroichead Abhann Ó gCearnaigh agus tá sé ina Rúnaí Chúige Mumhan de Chumann Bainistíochta na mBunscoileanna Caitliceacha. Tá baint ag Mary freisin leis an Tionscadal um Chnuasaigh Scoileanna Beaga agus is í Comhordaitheoir Cnuasghrúpa an Ghoirt.

  Is ball oinigh í Mary de Chraobh Inis Chumann Múinteoirí Éireann tar éis di fónamh ar Choistí ag leibhéal na Craoibhe agus an Cheantair le breis agus 30 bliain anuas.

  Tá sí ag tnúth le dara téarma sa Chomhairle Mhúinteoireachta a chaitheamh agus úsáid a bhaint as an eolas atá faighte aici chun leanúint lena cuid oibre sa Chomhairle Mhúinteoireachta.

 • Paul Moroney

  Paul Moroney

  Is príomhoide teagaisc é Paul Moroney i Scoil Náisiúnta Scairteach an Ghlinne, Cill Airne, Co. Chiarraí. Tá Dioplóma Iarchéime aige in TFC agus Máistreacht san Oideachas in TFC, an dá cheann acu ó Choláiste Mhuire gan Smál. Faoi láthair tá Pól ina rúnaí ar Chraobh Chumann Múinteoirí Éireann Chill Airne agus ina bhall de Choiste Dúiche 13. Tá sé ar Phainéal Náisiúnta Achomhairc Chumann Múinteoirí Éireann freisin. Bhí Paul ina bhall tofa de Choiste Oideachais Náisiúnta Chumann Múinteoirí Éireann ar feadh 6 bliana (2015 -2021).

  Le ceithre bliana anuas tá Paul ag fónamh mar Ionadaí Bunmhúinteoirí na Mumhan ar an gComhairle Mhúinteoireachta. Le linn an ama seo, bhí sé ina bhall de Choiste Oideachais agus Choiste Araíonachta na Comhairle Múinteoireachta. Bhí baint ag Pól le roinnt fiosrúchán ‘Feidhmiúlacht chun Múineadh’. Rinne sé a dhícheall a dhearcadh agus a thaithí mar mhúinteoir atá ag cleachtadh a chur chun feidhme na bpainéil fiosrúcháin seo.

  Creideann Paul go bhfuil cáil dhomhanda bainte amach ag múinteoirí Éireannacha maidir le gairmiúlacht agus caighdeáin arda. Dá ndéanfaí é a atoghadh leanfadh sé ag seasamh leis na caighdeáin seo agus ag cinntiú go mbeadh leas na múinteoirí chun tosaigh i gcónaí maidir le ceapadh beartais. Creideann sé gur chóir dúinn a bheith bródúil as ár ngairm agus a bheith airdeallach go leanann an dea-cháil atá aici agus go leantar á cur chun cinn.

Catagóir 1 - Bunscoil - Cúige Chonnacht-Uladh

 • Aileen Horkan

  Aileen Horkan

  Is mise Aileen Horkan. Táim ag múineadh rang a 3 faoi láthair i Scoil Náisiúnta Naomh Seosamh, Rehins, Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo. Is céimí de chuid OÉ Má Nuad mé agus chríochnaigh mé m’Ard-Dioplóma sa Bhunoideachas le Coláiste Hibernia in 2006 agus tá PGSEN agam ó OÉ Gaillimh, Coláiste San Aingeal, cúrsa a chríochnaigh mé in 2016. D’oibrigh mé i suíomhanna scoile éagsúla le linn mo ghairmréime go dtí seo lena n-áirítear Banda 1 DEIS, painéal soláthair agus Múinteoireacht Oideachais Speisialta (SET) comhroinnte i scoileanna uirbeacha níos mó agus i scoileanna tuaithe beirt mhúinteoirí mar mhúinteoir ranga agus mar Mhúinteoir Oideachais Speisialta (SET) araon.

  Tá baint agam le mo chraobh áitiúil de chuid Chumann Múinteoirí Éireann (INTO) i mBéal an Átha ó thosaigh mé ag múineadh agus bhí poist agam mar eagraí Craoibhe, Cathaoirleach, Rúnaí Craoibhe, Toscaire Dúiche agus brústocaire. Is mise ionadaí Cheantar IV ar Choiste Comhionannais Náisiúnta Chumann Múinteoirí Éireann faoi láthair. Creidim gur thug mo rannpháirtíocht léargas ar leith dom ar na saincheisteanna a théann i bhfeidhm ar ghairm na múinteoireachta ag an mbunleibhéal.

  Táim paiseanta faoi thacaíocht a thabhairt do ghairm na múinteoireachta ag gach leibhéal. Dá dtoghfaí ar an gComhairle Mhúinteoireachta mé, tá sé ar intinn agam ionadaíocht a dhéanamh ar son leasanna agus imní mhúinteoirí ar fud dháilcheantar Chúige Chonnacht/Chúige Uladh le meas, cúram, ionracas agus muinín.

 • Desmond Cogan

  Desmond Cogan

  Is mise Des Cogan. Mar aon le go leor dár gcomhghleacaithe a bhain céim amach ó Choláiste San Aindriú, Glaschú) in 1995 le B. Oid. (Céim Onóracha), thosaigh mé ar mo ghairm bheatha múinteoireachta thar lear agus d’oibrigh mé ar feadh roinnt blianta in Abú Daibí. In 2002 chuir mé fúm in Éirinn, d’éirigh liom sa Scrúdú le haghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge (SCG) agus ó shin i leith tá mé ag múineadh i gcóras Oideachais na hÉireann.

  Tuigim go maith na saincheisteanna atá roimh mhúinteoirí bunscoile a bhfuil taithí acu agus roimh MNCanna araon sa lá atá inniu ann. Tá go leor dúshlán sóisialta agus eacnamaíoch le sárú ag stádas ár ngairme le blianta beaga anuas. Ní mór dul i ngleic go bríomhar leis an treocht sin. Cé gur feabhas ar chleachtas roimhe seo é, d’fhéadfaí feabhas breise a chur ar ‘Droichead’, ar mhaithe le gairm na múinteoireachta agus chun torthaí níos fearr a chinntiú do chách.

  Dá dtoghfaí mé, dhéanfainn mo dhícheall comhairliúchán ceart, trédhearcacht agus guth láidir comhchoiteann a chinntiú do mhúinteoirí ar an gComhairle Mhúinteoireachta. Dhéanfainn mo dhícheall athrú a dhéanamh, agus múinteoirí a dhreasú agus a mhealladh abhaile. D’fhéachfainn lenár ngairm a chur chun cinn ar shlí a thabharfadh léargas ar an slí bheatha agus post iontach atá i gceist léi.

  Iarraim oraibh bhur vóta a thabhairt domsa i dtoghcháin 2024 na Comhairle Múinteoireachta. Go raibh maith agaibh.

  Is mise le meas,

  Des Cogan

Catagóir 1 - Bunscoil - Baile Átha Cliath

 • David Fagan

  David Fagan

  Táim ag múineadh le 10 mbliana i scoileanna i mBaile Átha Cliath, agus sa Ríocht Aontaithe chomh maith. Chaith mé an chuid is mó de mo shaol oibre go dtí seo i Scoil Náisiúnta San Doiminic, Tamhlacht, scoil mhór DEIS Banda 1.

  D’oibrigh mé mar Phríomhoide Cúnta II anseo, agus le déanaí bhí mé mar Theagmhálaí Baile, Scoile agus an Phobail sular ceapadh mé mar Phríomhoide Tánaisteach ar mo scoil reatha DEIS Banda 1 – Scoil Náisiúnta Naomh Laurence O’Tooles, Sráid an tSirriam, Baile Átha Cliath 1. Oibrím mar chuid den Fhoireann Oideachais Speisialta i mo ról mar Chomhordaitheoir RSO.

  Tá BA agam sa Stair agus sa Bhéarla ó Choláiste Phádraig (Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath), Dioplóma Iarchéime san Oideachas agus Máistreacht san Oideachas ó Ollscoil Ghlaschú, Teastas Speisialta i gCeannaireacht san Oideachas Claochlaitheach ó Ollscoil na hÉireann, Má Nuad agus Dioplóma Iarchéime i gCeannaireacht agus Bainistíocht Oideachais ó OÉ Má Nuad freisin.

  Is ball gníomhach mé de Chumann Múinteoirí Éireann sa Chraobh Thamhlachta, Ceantar 8. Bhí roinnt ról agam mar Leas-Chathaoirleach ar Cheantar 8. Is mise an t-Eagraí Craoibhe reatha sa Chraobh Thamhlachta.

  Táim paiseanta faoi dhul i ngleic le míbhuntáiste oideachasúil agus éagsúlacht a chur chun cinn laistigh de ghairm na múinteoireachta. Dá dtoghfaí mé, d’oibreoinn go dian dícheallach ar do shon chun ár ngairm a chosaint.

 • Marcella Nic Niallaigh

  Marcella Nic Niallaigh

  Is as Ráth Fearnáin ó dhúchas mé agus tá cónaí orm ann faoi láthair. Bhain mé BA sa Tíreolaíocht agus san Eacnamaíocht amach ó Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, agus bhain mé Ard-Dioplóma sa Mhúinteoireacht (Bunoideachas) amach ó Choláiste Oideachais Froebel freisin.

  Le 27 bliain anuas tá taithí iontach faighte agam mar mhúinteoir ranga, mar bhall den Fhoireann Bainistíochta Inscoile, mar Phríomhoide Tánaisteach agus mar Phríomhoide chomh maith ar feadh seacht mbliana i Scoil Mobhí, Glas Naíon. Faoi láthair, táim ag múineadh i Scoil na mBuachaillí, Naomh Muire i Ráth Fearnáin. Tá mé paiseanta faoin nGaeilge agus tá taithí agam ar oibriú agus ar theagasc trí mheán na Gaeilge.

  Taobh amuigh den seomra ranga, glacaim páirt go rialta i ndeiseanna forbartha gairmiúla chun fanacht ar an eolas faoi athruithe agus forbairtí inár ngairm.

  Bhí mé i mo bhall gníomhach de Chumann Múinteoirí Éireann i gcónaí agus ghníomhaigh mé mar ionadaí foirne, mar bhall den Choiste Craoibhe, mar bhall den Choiste Dúiche, mar Oifigeach Craoibhe, mar Leaschathaoirleach agus mar Chathaoirleach ar Chraobh Thamhlachta, agus mar Iniúchóir Dúiche Cheantar 8.

  Táim tiomanta ionadaíocht a dhéanamh thar ceann múinteoirí agus a chinntiú go dtugtar cluas éisteachta dóibh ar an gComhairle Mhúinteoireachta.

Catagóir 2 - Iar-bhunscoil (deonach) Lár-Réigiún - Tuaisceart-Iarthar

 • Adrian Guinan

  Adrian Guinan

  Creidim go bhfuil an taithí, an t-eolas agus iontaoibh ag comhghleacaithe ionam, chun do vóta a iarraidh i dtoghcháin na Comhairle Mhúinteoireachta atá ar na bacáin, agus 28 bliain caite agam mar mhúinteoir. Rinne mé ionadaíocht thar ceann mo chomhghleacaithe mar Mhaoir Scoile, ionadaí don Bhord Bainistíochta, mar Chisteoir Craoibhe, Eagraí Réigiúnach agus ionadaí an Lárchoiste Feidhmiúcháin. I rith mo ghairm bheatha, bhí mé i mo ghuth láidir do mhúinteoirí agus do bheartas Chumann na Meánmhúinteoirí, Éire, agus táim tiomanta do leanúint ar aghaidh ag cosaint ár ngairme agus ag tacú le múinteoirí agus lena gcearta mar ghairmithe.

   

  Mo thosaíochtaí:

  FGL

  Níl sé riachtanach faoi láthair tabhairt faoi fhorbairt ghairmiúil leanúnach mar chuid den phróiseas clárúcháin don Chomhairle Mhúinteoireachta agus ní mór leanúint leis seo. Ní mór go mbeadh an neamhspleáchas ag múinteoirí cinneadh a dhéanamh ar an FGL a ghlacann siad agus gan iachall a chur orthu tabhairt faoi aon FGL a shocraíonn daoine eile.

   

  Feidhmiúlacht chun Múineadh

  Mar chuid dá ról maidir le caighdeáin mhúinteoireachta a chosaint agus a rialú, tá an chumhacht ag an gComhairle Mhúinteoireachta gearáin a imscrúdú. Tá sé riachtanach go ndéanfaí scagadh ar ghearáin chráiteacha, agus go mbeadh nós imeachta cothrom agus próiseas cuí ar fáil do mhúinteoirí atá faoi imscrúdú. Ní mór go mbeadh léargas ar na himpleachtaí airgeadais agus síceasóisialta dóibh siúd atá páirteach sa phróiseas.

   

  Luach

  A chinntiú go bhfuil luach ar airgead á fháil ag múinteoirí óna dtáille clárúcháin agus go bhfuil cistí na Comhairle Múinteoireachta á n-úsáid go ciallmhar.