Aistrigh:
Gaeilge
English

Foilsithe

Chuir an Chomhairle Mhúinteoireachta na figiúirí ar fáil don Fhóram Rannpháirtíochta ar Phleanáil Fórsa Saothair Múinteoirí, a bhí ar siúl i bPort Laoise ar maidin. Bhí an Chomhairle Mhúinteoireachta agus an Roinn Oideachais ina gcomhchathaoirligh ar an bhfóram.

 

Leag an Dr Lynn Ramsey, Stiúrthóir na Comhairle Múinteoireachta, béim ar an ról fíorthábhachtach atá ag múinteoirí sa tsochaí agus i dtacú leis an ngeilleagar, ar feadh a ngairmeacha beatha, ag spreagadh agus ag cur oideachais ar dhaltaí agus ar fhoghlaimeoirí. Agus aird a thabhairt ar an fás leanúnach ar Chlár na Múinteoirí ó 2006, dúirt sí go bhfuil glanmhéadú comhsheasmhach de thart ar 6,000 cláraí in aghaidh na bliana, a bhfuil critéir dhiana comhlíonta acu chun dul isteach i ngairm na múinteoireachta in Éirinn. Tagann sé seo i ndiaidh tuairisce le déanaí ón ECFE (an Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta) a thugann le fios gur éirigh go han-mhaith le daoine 15 bliana d’aois in Éirinn sa Chlár Idirnáisiúnta um Measúnú Daltaí (PISA), ag déanamh níos fearr ná a bpiaraí ar fud an AE agus tíortha an ECFE sa litearthacht.

 

Dúirt an Dr Ramsey, “Cé go bhfuil sé an-dearfach fás leanúnach a fheiceáil ar an gclár, tá sé seo freisin i gcomhthéacs na mbrúnna leanúnacha sa gheilleagar atá ag cur isteach ar phleanáil fórsa saothair múinteoirí agus ar infhaighteacht in Éirinn. Leagann sé seo béim ar a thábhachtaí atá comhpháirtíocht agus comhoibriú ar fud an chórais chun tacú le hinfhaighteacht fheabhsaithe múinteoirí don oideachas agus do scoileanna, lena n-áirítear an fóram rannpháirtíochta ar phleanáil fórsa saothair múinteoirí a thugann deis eolas a roinnt agus feasacht ar na saincheisteanna go léir atá i gceist.”

 

Dúirt an Dr Ramsey, “Is í an Chomhairle Mhúinteoireachta an rialálaí ar ghairm na múinteoireachta in Éirinn. Is é an ról atá againn ná an pobal a chosaint trí chaighdeáin ghairmiúla sa mhúinteoireacht a chur chun cinn agus a rialú. Déanaimid é seo trí chlárú reachtúil múinteoirí, a chinntíonn gairm mhúinteoireachta ardcháilithe, a gcomhlíonann a ball caighdeáin arda inniúlachta agus iompair ghairmiúil. Le blianta beaga anuas, tá feabhsuithe suntasacha déanta ag an gComhairle Mhúinteoireachta ar chórais chlárúcháin, ag tabhairt isteach tairseach clárúcháin ilseirbhíse nua ar líne. Thacaigh sé seo le héifeachtúlacht ár bpróiseas clárúcháin. Is é an meán-am próiseála d’iarratasóirí atá cáilithe in Éirinn anois níos lú ná ceithre seachtaine in aghaidh an iarratais. Is féidir le hamanna próiseála d’iarratasóirí ó thar lear a bheith níos faide, toisc go bhfuil gá le measúnú ar cháilíochtaí chun inchomparáideacht le caighdeáin chláir oideachais tosaigh múinteoirí in Éirinn a chinntiú. Mar sin féin, déanann an Chomhairle Mhúinteoireachta a dícheall na hiarratais seo a bhrostú. Áiríodh leis seo feabhsuithe ar dhearadh ár bpróiseas iarratais agus ár suíomh gréasáin, na ceanglais maidir le doiciméid áirithe a athrú, próiseas leantach a chur i bhfeidhm d’fheidhmchláir neamhiomlána agus uirlisí próiseála agus bogearraí doiciméad nua a thabhairt isteach.

 

“Tá tionscnaimh tugtha isteach chun soláthar múinteoirí cláraithe agus grinnfhiosrúcháin a neartú, lena n-áirítear leasuithe reachtaíochta i mbliana a chuireann ar chumas múinteoirí atá cáilithe lasmuigh de Phoblacht na hÉireann a n-ionduchtú in Éirinn a chlárú agus a chríochnú. Ó mhí na Samhna 2023, tá 205 iarratas faighte agus 94 múinteoir cláraithe faoin leasú seo anois. Is é an 1 Feabhra 2024 an dáta deiridh le haghaidh iarratas tríd an mbealach seo.

 

“Déanaimid mearphróiseas clárúcháin do Mhúinteoirí Nua Cháilithe (MNC) gach bliain. Cuireadh clárú do 3,774 céimí nua i gcrích faoin bpróiseas seo idir Bealtaine agus Lúnasa 2023 le meán-am próiseála níos lú ná ceithre seachtaine in aghaidh an iarratais. Tá an creat ionduchtaithe gairmiúil comhtháite do mhúinteoirí nua-cháilithe, Droichead ag cur go mór le forbairt ghairmiúil múinteoirí agus iad ag dul i mbun a ngairmeacha beatha, ag leagan bunsraith dá bhfás agus dá bhfoghlaim amach anseo.

 

Agus í ag tagairt do ról na Comhairle Múinteoireachta um chaighdeáin ghairmiúla agus rialála, dúirt an Dr Ramsey, “Tá ardleibhéal muiníne poiblí ag baint le gairm na múinteoireachta in Éirinn, tógtha thar na glúnta. Mar an rialálaí do ghairm na múinteoireachta in Éirinn, tá an Chomhairle Mhúinteoireachta tiomanta do chaighdeáin ghairmiúla san oideachas a chur chun cinn agus a rialú lena chinntiú go gcomhlíonann cáilíocht an oideachais a sholáthraíonn múinteoirí cláraithe ionchais na mac léinn, na dtuismitheoirí agus na sochaí i gcoitinne.”

 

D’aontaigh Michelle Keane, Cathaoirleach na Comhairle Múinteoireachta, go léiríonn tuairimí an Dr Ramsey ar ról rialála na Comhairle Múinteoireachta ‘ár dtiomantas maidir le seasamh le dea-cháil ghairm na múinteoireachta in Éirinn, a bhaineann le caighdeáin a chothabháil – agus ar an gcaoi sin cur le muinín an phobail san oideachas’.

 

Léigh an doiciméad faisnéise cúlra iomlán a cuireadh faoi bhráid an Fhóraim Rannpháirtíochta ar Phleanáil Fórsa Saothair Múinteoirí.