Aistrigh:
Gaeilge
English

Gealltanas Seirbhíse do Chustaiméirí

Forbraíodh an Gealltanas um Sheirbhís do Chustaiméirí chun tiomantas na Comhairle seirbhís d’ardchaighdeán a chur ar fáil de réir tionscnaimh Seirbhíse Ardchaighdeáin do Chustaiméirí ceadaithe ag an Rialtas.

Nós Imeachta Gearán

D’fhéadfadh go mbeadh amanna ann, nach gcomhlíonaimid na hionchais atá agat agus b’fhéidir gur mhaith leat gearán a dhéanamh. Sna cásanna seo, beimid sásta imscrúdú a dhéanamh ar an gceist agus é mar aidhm againn teacht ar réiteach.

Saoráil Faisnéise

Tugann an tAcht um Shaoráil Faisnéise 2014 (an tAcht SF) rochtain duit ar iarratas ar thaifid atá i seilbh na Comhairle Múinteoireachta.

Scéim Foilsiúcháin

Éascaíonn an Scéim Foilsiúcháin seo soláthar faisnéise lasmuigh de Shaoráil Faisnéise (ar choinníoll nach bhfuil cosc ar an bhfoilsiú nó ar rochtain den sórt sin de réir an dlí).

Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol (RFC)

Tugtar le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol) 2007 (S.I. 133 de 2007) cearta dlíthiúla dóibh siúd a lorgaíonn rochtain ar fhaisnéis faoin gcomhshaol ó údaráis phoiblí.

Sonraí Oscailte agus Úsáid Eolais na hEarnála Poiblí

Ar aon dul le Rialacháin 2021 tá an Chomhairle Mhúinteoireachta tiomanta dá cuid oibleagáidí a chomhlíonadh chun ár sonraí a scaoileadh i bhformáidí saor in aisce agus oscailte don phobal.

Próiseas Athbhreithnithe Clárúcháin

Is é an próiseas Athbhreithniú ar Chinneadh an córas athbhreithnithe inmheánaigh a sholáthraíonn an Chomhairle Mhúinteoireachta d’iarrthóirí nuair a dhiúltaítear clárúchán nó nuair a chuirtear coinníollacha i bhfeidhm leis an bPainéal Iarratas Bunscoile/ Iar-bhunscoile nó leis an bPainéal Measúnaithe maidir le Cuibheas agus Oiriúnacht.