Aistrigh:
Gaeilge
English

Ainmnithigh agus iarrthóirí tofa

Ainmnithigh agus iarrthóirí tofa 

Fógra Toghcháin

Tugtar fógra leis seo, de bhun an Achta um Chomhairle Mhúinteoireachta 2001 agus na Rialachán um Chomhairle Mhúinteoireachta (Toghadh Comhaltaí) 2023 go dtoghfar 

(i) naonúr múinteoirí cláraithe atá fostaithe i mBunscoileanna Aitheanta nó atá cáilithe chun múineadh i mBunscoileanna Aitheanta agus 

(ii) seachtar múinteoirí cláraithe atá fostaithe in Iar-Bhunscoileanna Aitheanta nó atá cáilithe chun múineadh iontu 

chun a bheith ina bhall/ball den Chomhairle Mhúinteoireachta ar tí a bheith ar siúl. 

Cuirfear an Rolla Toghthóirí ar fáil, ar a bhfuil múinteoirí a bhfuil a n-ainm ar an gClár ag 5in an 30 Meán Fómhair, 2023 lena iniúchadh ag Múinteoirí Incháilithe ar shuíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta an 22 Samhain 2023. 

Is féidir le haon Mhúinteoir Incháilithe ar mian leis nó léi leasú a iarraidh ar an Rolla Toghcháin é sin a dhéanamh trí iarratas a dhéanamh i scríbhinn chuig an gCeann Comhairimh ag elections@teachingcouncil.ie 

Dúnfar iarratais chun an Rolla Toghthóirí a leasú ar an 21 Nollaig 2023 agus ní mór seoladh ríomhphoist bailí don Mhúinteoir Incháilithe a bheith ag gabháil leo chun éascú leis an gCeann Comhairimh cumarsáid a dhéanamh leis an Múinteoir Incháilithe maidir lena n-iarratas ar an Rolla Toghcháin a leasú agus d’fhonn comhairle a thabhairt dóibh, nuair is gá, maidir le vótaíocht a ghlacadh. 

Is féidir páipéir ainmniúcháin (le bheith mar iarrthóir don toghchán) agus sonraí breise faoin toghchán a fháil ó shuíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta, www.teachingcouncil.ie, nó ar iarratas chuig an té atá sínithe thíos ag oifigí na Comhairle Múinteoireachta, Bloc A, Campas Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Co Chill Dara, W23 Y7X0. 

Ní mór páipéir ainmniúcháin chomhlánaithe a sheachadadh chuig an gCeann Comhairimh ag na hoifigí sin ar nó roimh 11rn ar an 30 Eanáir 2024, de réir Rialachán 8. 

Freastalóidh an Ceann Comhairimh chun ainmniúcháin a ghlacadh ag na hoifigí sin idir 10rn agus 11rn an 30 Eanáir 2024, de réir Rialachán 8. 

Más mó líon na nIarrthóirí a ainmnítear ná líon na bpost atá ar fáil, rachaidh an tréimhse ina bhféadfaidh an Ceann Comhairimh vótaí a fháil in éag ar an 12 Márta 2024. 

Arna dhatú an 28ú lá seo de Shamhain 2023. 

 Brendan O’Dea, 

Ceann Comhairimh

Rolla na dToghthóirí

Tá 37 ball ar an gComhairle agus is múinteoirí iad 16 acu sin a bhíonn tofa ag múinteoirí. Tiocfaidh deireadh le téarma oifige na múinteoirí cláraithe a toghadh chuig an gComhairle Mhúinteoireachta reatha in Aibreán 2024. Reáchtálfar toghchán do mhúinteoirí nua i mí Feabhra/Márta 2024.

De réir Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta (Baill a Thoghadh) 2023, tá an Rolla Toghthóirí, comhdhéanta de mhúinteoirí a raibh a n-ainm ar an gClár ag 5pm an 30 Meán Fómhair 2023, ar fáil anois.

Tá leagan comhdhlúite de Rolla na dToghthóirí, ina bhfuil an t-ainm, an chláruimhir múinteora agus an chatagóir thoghcháin (lena n-áirítear toghcheantar tíreolaíoch) foilsithe thíos ar leathanaigh HTML inchuardaithe iolracha ar bhonn sloinne.

Spreagaimid gach múinteoir a gCatagóir agus a dToghcheantar tugtha dóibh ar an rolla a sheiceáil le cinntiú go bhfuil sé i gceart.

Rolla na dToghthóirí

Leasuithe ar an Rolla Toghthóirí

Más mian leat leasú a iarraidh ar an Rolla Toghthóirí, maidir le heasnamh agus/nó catagóir thoghcháin (lena n-áirítear toghcheantar tíreolaíoch), é sin a dhéanamh tríd an bhfoirm Iarratais ar Leasú ar an Rolla Toghthóirí a chomhlánú.

Iarratas ar Leasú ar an bhFoirm Rolla Toghthóirí

Is féidir foirmeacha comhlánaithe a sheoladh trí ríomhphost agus an t-ábhar ‘Leasuithe ar Rolla na dToghthóirí’ a úsáid chuig: elections@teachingcouncil.ie

nó trí phost chuig:

Leasuithe ar an Rolla Toghthóirí,
An Chomhairle Mhúinteoireachta,
Bloc A, Campas Gnó Mhaigh Nuad,
Maigh Nuad,
Chill Dara
W23 Y7X0

Tabhair faoi deara

Dúnfar iarratais chun an Rolla Toghthóirí a leasú ar an 20 Nollaig 2023 agus ní mór seoladh ríomhphoist bailí a bheith ag gabháil leo chun cabhrú leis an gCeann Comhairimh cumarsáid a dhéanamh leis an Múinteoir Incháilithe maidir lena n-iarratas ar an Rolla Toghthóirí a leasú.

De bhun Chlásal 7 de na Rialacháin um Chomhairle Mhúinteoireachta (Toghadh Comhaltaí) 2023, beidh lánrogha iomlán ag an gCeann Comhairimh, ach ní bheidh aon oibleagáid air, an Rolla Toghthóirí a leasú.

Vótáil

Beidh vótáil ar oscailt ón 22 Feabhra 2024 go dtí meán lae ar an 12 Márta 2024. Tarlóidh an vótáil arís ar líne. Tá súil againn go spreagfaidh sé seo níos mó múinteoirí chun vótáil ós rud é go bhfuil sé tapa agus éasca.

Is féidir leat vótáil go sábháilte ar aon ghléas– ríomhaire, ríomhaire glúine, táibléad nó guthán cliste. Eiseoimid treoracha tríd an ríomhphost i mí Feabhra do gach múinteoir ar an rolla toghthóirí roimh thosach na vótála.

Toradh toghcháin

Fógrófar torthaí an toghcháin chomh luath agus is féidir tar éis don toghchán a bheith dúnta agus ceapfaidh an tAire Oideachais comhaltaí nua ar an gComhairle go foirmiúil go luath ina dhiaidh sin.

Obair Chomhairle Mhúinteoireachta

Is í an Chomhairle Mhúinteoireachta an rialálaí ar ghairm na múinteoireachta in Éirinn. Is é an ról atá againn ná an pobal a chosaint trí chaighdeáin ghairmiúla sa mhúinteoireacht a chur chun cinn agus a rialú. Déanaimid é seo trí chlárú reachtúil múinteoirí, a chinntíonn gairm mhúinteoireachta ardcháilithe, a gcomhlíonann a ball caighdeáin arda inniúlachta agus iompair ghairmiúil.

Áirítear le príomhfheidhmeanna na Comhairle Múinteoireachta (agus níl siad teoranta dóibh seo a leanas):

 1. Freagracht as clár a choinneáil de mhúinteoirí cáilithe agus grinnfhiosraithe in Éirinn. Cinntíonn sé seo go gcomhlíonann múinteoirí na ceanglais cháilíochta, caighdeáin, inniúlachtaí agus carachtair riachtanacha don chlárú.
 2. Caighdeáin arda a bhunú agus a chaomhnú do mhúinteoirí in Éirinn trí phróisis ar a dtugtar feidhmiúlacht chun múineadh. Bunaíonn an Chomhairle caighdeáin do mhúinteoirí feadh a dtréimhse gairme iomlán lena n-áirítear treoirlínte agus cóid a bhaineann lena n-iompar gairmiúil, eolas, scil agus inniúlacht.
 3. Cáilíocht na gclár oideachais tosaigh múinteoirí a sholáthraíonn institiúidí ardoideachais in Éirinn a chinntiú. Áirítear leis seo próisis athbhreithnithe agus creidiúnaithe chun ardchaighdeáin oideachais tosaigh múinteoirí a choinneáil, rud a chuireann le caighdeán an teagaisc agus na foghlama sa tír.
 4. Caighdeáin a bhunú chun treoir a thabhairt agus tacú le próisis ionduchtaithe atá riachtanach ar bhonn reachtúil agus foghlaim ar feadh an tsaoil a chur chun cinn do mhúinteoirí cláraithe. Cruthaíonn sé seo tagarmharcanna córasacha a thacaíonn leis na céimeanna tosaigh de ghairm bheatha an mhúinteora agus spreagann sé foghlaim ghairmiúil leanúnach ar feadh a ngairme.
 5. Taighde a choimisiúnú agus a sheoladh, ag baint úsáide as sonraí agus fianaise chun bonn eolais a chur faoi chinnteoireacht agus forbairt beartais. Soláthraíonn sé seo moltaí atá bunaithe ar fhianaise agus cuireann sé leis an bplé ar bheartais, cleachtais agus athchóirithe oideachais, d’fhonn ardchaighdeáin a chinntiú i ngairm na múinteoireachta.

Cuireann an Chomhairle rialáil éifeachtach chun cinn ar mhaithe le leas an phobail. Déantar é seo do chóras scoile ina bhfuil breis agus 120,000 múinteoir cláraithe, beagnach 4,000 scoil agus daltaí agus foghlaimeoirí ar fud na n-earnálacha bunoideachais, iar-bhunoideachais agus breisoideachais.

Coistí agus Painéil na Comhairle Múinteoireachta

Tá 37 ball ag an gComhairle agus is múinteoirí cláraithe iad 16 díobh seo atá tofa ag múinteoirí, agus ainmníonn 16 acu comhlachtaí éagsúla a shonraítear sna hAchtanna Comhairle Teagaisc, 2001-2015, agus ainmníonn an tAire cúigear. Ceapann an tAire gach 37 díobh.

Ar mhaithe le héascaíocht a dhéanamh ar a cuid oibre tá roinnt coistí, grúpaí oibre agus painéil bunaithe ag an gComhairle. Tá na mionsonraí faoi fheidhmeanna agus faoi bhallraíocht gach ceann acu seo le fáil thíos.

Sa bhliain acadúil 2023/2024, tá cúig cruinnithe sceidealta ag an gComhairle agus trí laethanta breise dírithe ar oiliúint rialachais.

Éascaíonn na Coistí Feidhmiúcháin feidhmiú éifeachtach agus éifeachtúil na Comhairle. Tá a fheidhmeanna leagtha amach in Alt 26 d’Achtanna um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001, arna leasú. Chomh maith lena fheidhmeanna reachtacha déanann an Coiste Feidhmiúcháin maoirseacht ar chur chun cinn na gairme, ar straitéis chumarsáide na Comhairle agus ar leasuithe reachtacha atá beartaithe.

Sa bhliain acadúil 2023/2024, tá cúig cruinnithe sceidealta ag an gcoiste.

Beidh an Chomhairle, nó aon duine eile, ábalta iarratas a chur faoi bhráid an Choiste Imscrúdúcháin maidir le hiniúchadh ar oiriúnacht don chleachtas aon mhúinteora sna cúinsí seo a leanas:

 • Má theip ar mhúinteoir i gcomhlíonadh, nó má sháraigh sé/sí, an tAcht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001, an tAcht Oideachais, 1998, an tAcht Oideachais (Leas), 2000, nó na hAchtanna Gairmoideachais, 1930 go 1999, nó aon rialachán, rialacha nó orduithe atá clúdaithe faoi na hAchtanna seo.
 • Má shíltear iompar an mhúinteora a bheith i réimse an mhí-iompair ghairmiúil mar atá leagtha síos san Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001
 • Má bhíonn faillí i gclárú an mhúinteora i ngeall ar eolas míchruinn nó calaoiseach a bheith tugtha nó mífháisnéis a bheith léirithe nó
 • Muna mbíonn ar a c(h)umas teagasc I ngeall ar chúinsí leighis.

Ní bheidh baint ag an gCoiste ach an oiread le gnóthaí leathúla a bhaineann le conradh ná le haraíonacht, ná ní bheidh suntas á thabhairt ag an gComhairle do ghearáin ar Féidir déileáil níos fear leo ag an leibhéal áitiúil.

Nuair a shíltear é a bheith cuí a leithéid a dhéanamh, cuirfidh an Coiste an t-iarratas ar aghaidh chuig an gCoiste Araíonachta.

Sa bhliain acadúil 2023/2024, tá deich cruinnithe sceidealta ag an gcoiste.

Éisteoidh Painéal den Choiste Araíonachta le gearán tarchurtha chuige ón gCoiste Imscrúdúcháin. Déantar an éisteacht a reachtáil de réir Ailt 43 agus Sceidil 3 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001, agus na rialacha agus nósanna imeachta gaolmhara atá dréachtaithe ag an gComhairle. Mar thoradh ar an éisteacht, d’fhéadfadh go mbeadh míoiriúnacht don teagasc mar thoradh ag an bpainéal, nó d’fhéadfaí an t-iarratas a dhíbheann. Cuireann an painéal a thuairisc faoi bhráid an Choiste Araíonachta.

Nuair a shroichtear toradh “neamh-infheidhme chun teagaisc”, gearrann an Coiste smachtbhanna cuí agus d’fhéadfadh go mbeadh aistarraingt clárúcháin go sealadach nó go buan, nó leanúntas leis an gclárúchán faoi réir ag roinnt coinníollacha.

Sa bhliain acadúil 2023/2024, tá cúig cruinnithe sceidealta ag an gCoiste Araíonachta.

Tabharfaidh an Coiste comhairle don Chomhairle agus déanfaidh sé moltaí sna réimsí seo a leanas:

 • Caighdeáin iontrála chuig an ngairm múinteoireachta – na ceanglais maidir le hiontráil ar chláir oideachais tosaigh múinteoirí sa stát.
 • Cleachtadh na Múinteoireachta – Athbhreithniú ar chaighdeáin eolais, scileanna agus inniúlachta a theastaíonn le haghaidh cleachtadh na múinteoireachta.
 • Cáilíochtaí múinteoireachta – lena n-áirítear critéir agus nósanna. imeachta a fhorbairt le haghaidh athbhreithnithe agus creidiúnaithe
 • Ionduchtú iontrála nua – nithe a bhaineann le baill nua a ionduchtú chuig an ngairm.
 • Idirchaidreamh agus comhairliúchán leis an gCoiste Clárúcháin – maidir le pointí 2, 3 agus 4 thuas.
 • An fhoghlaim a dhéanann Múinteoirí (FGL/CPD) – Foghlaim ghairmiúil na múinteoirí a chur chun cinn agus athbhreithniú agus creidiúnú clár foghlama gairmiúla (FGL/CPD) de réir Alt 39 (nuair a thosaíonn siad) de na hAchtanna.
 • Cóid Iompair Ghairmiúil – Dréachtú agus athbhreithniú ar chóid iompair ghairmiúil do mhúinteoirí, i gcomhar leis na Coistí Imscrúdaithe agus Araíonachta. Beidh an coiste ar an eolas go háirithe d’oibleagáidí na Comhairle faoi alt 7.2. de na hAchtanna.
 • Taighde – Forbairt, cur i bhfeidhm agus athbhreithniú ar straitéis taighde na Comhairle.
 • Úsáid saineolais ghairmiúil a cheadú ó am go ham, chun cuidiú leis an bPainéal Cáilíochtaí agus leis an bpróiseas athbhreithnithe agus creidiúnaithe.

Tá an Coiste tar éis údarás a tharmligean ag an gComhairle freisin chun aighneachtaí agus tuairiscí a ullmhú ar shaincheisteanna oideachais i gcomhréir leis an mbeartas a d’aontaigh an Chomhairle agus chun athbhreithniú a dhéanamh agus ar chláir chreidiúnaithe Oideachais Tosaigh Múinteoirí, dá dtagraítear in Alt 38(1) den Acht, ach amháin i gcás ina bhfuil achomharc ann.

Sa bhliain acadúil 2023/2024, tá sé cruinnithe sceidealta ag an gCoiste Oideachais.

Cuireann an Coiste Clárúcháin comhairle ar fáil don Chomhairle agus déanann sí moltaí faoi gach gné de chlárúchán múinteoirí ag an gComhairle. Baineann an obair seo le comhairle agus moltaí a chur ar fáil faoi:

 • Na rialacha a rialaíonn an clárúchán
 • Na próisis a bhaineann lena leithéid de rialacha a chur I bhfeidhm
 • An próiseas a úsáidtear chun cinntí painéal a athbhreithniú
 • Comhdhéanamh na dtéarmaí tagartha do na Painéail Iarratas Bunoideachas agus Iarbhunoideachas agus don Phainéal ar Fhianaise Carachtair
 • Ceapachán measúnóirí chun cuidiú leis na Painéil Iarratas agus leis an bpróiseas ar Athbhreithniú Cinnidh
 • Comhairle a chur ar an gComhairle maidir leis an gcineál teastais ata le heisiúint
 • Critéir agus treoir don bhreithmheas ar cháilíochtaí don chlarúchán
 • Gnóthaí a bhiineann le Fianaise Carachtair agus promhadh.

Mar aon leis sin, déanann an Coiste Clárúcháin, agus é ag feidhmiú thar ceann na Comhairle, athbhreithniú ar chinntí faoi iarratais don chlárúchán a bhíonn déanta ag na Painéil Iarratais Bunleibhéal agus Iar-bhunleibhéal agus ag an bPainéal ar Fhianaise Carachtair, nuair a éilíonn an t-Iarratasóir a leithéid. Déantar é seo de réir an phróisis ar Athbhreithniú Cinnidh atá glachta ag an gComhairle.

Sa bhliain acadúil 2023/2024, tá cúig cruinnithe sceidealta ag an gCoiste Clárúcháin.

Déanann an Coiste Airgeadais maoirseacht ar ghnóthaí airgeadais na Comhairle ar a n-áirítear ullmhúchán an bhuiséid bhliantúil, monatóireacht leanúnach ar theacht isteach agus ar chaiteachas, agus ar shocruithe na Comhairle maidir le curamaí ginearálta riarachán.

Áirítear mar chuid dá fheidhmeanna.

 • Athbhreithniú agus tuairisciú ar ghnóthaí airgeadais na Comhairle
 • Breathnú maidir leis an mbuiséad bliantúil
 • Athbhreithniú a dhéanamh, ag tréimhsí rialta aitheanta le linn timthrialla an bhuiséid bhliantúil, ar iarbhír theacht isteach agus ioncaim i gcoinne an bhuiséid agus deimhniú a dhéanamh nuair is gá go ndéantar buiséad leasaithe a ullmhú
 • Monatóireacht a dhéanamh ar dháileadh an chiste airgid
 • Athbhreithniú agus moltaí a dhéanamh maidir le táillí na Comhairle
 • Teagmháil a dhéanamh le, agus cuntais a ullmhú do, na hiniúchóirí agus tuairisciú don Chomhairle maidir le cúinsí airgeadais.

Sa bhliain acadúil 2023/2024, tá cúig cruinnithe sceidealta ag an gCoiste Airgeadais.

Déanann an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca éifeachtacht nósanna imeachta rialaithe inmheánacha na Comhairle Múinteoireachta a mheas, lena n-áirítear an fheidhm iniúchóireachta inmheánaí.

I measc na bhfreagrachtaí tá:

 1. Tuairisciú airgeadais
 2. Socruithe bainistithe riosca
 3. Córas rialaithe inmheánaigh na Comhairle
 4. Feidhmeanna iniúchóireachta inmheánaí agus seachtraí
 5. Tuairisciú airgeadais
 6. Nochtaí cosanta

Sa bhliain acadúil 2023/2024, tá cúig cruinnithe sceidealta ag an gCoiste Iniúchadh.

Tá seachtar ball ar an bPainéal Clárúcháin agus buaileann siad le chéile uair sa mhí chun plé a dhéanamh ar fhoirmeacha iarratais ar shíneadh ama curtha isteach ag múinteoirí atá seacht mbliana nó níos mó ar an gclár agus gan aon rud déanta acu go fóill faoina gcoinníoll(acha). Is féidir leis an gCeann Clárúcháin múinteoirí a atreorú chuig an bPainéal Clárúcháin.

Is féidir leis an bPainéal síneadh ama a thabhairt, a chur siar, nó a dhiúltú bunaithe ar an bhfoirm iarratais ar shíneadh ama a chuir an múinteoir isteach in éineacht lena c(h)áipéisíocht tacaíochta.

Sa bhliain acadúil 2023/2024, tá dó-dhéag cruinnithe sceidealta ag an Phainéal Clárúcháin.

Déanann an Painéal measúnú ar cháilíochtaí gairmiúla iarratasóirí múinteoirí i gcásanna ina mbaintear amach na cáilíochtaí lasmuigh de Stát na hÉireann.

Sa bhliain acadúil 2023/2024, tá dó-dhéag cruinnithe sceidealta ag an Phainéal Cáilíochtaí.

Déanann Painéal ar Fhianaise Carachtair na Comhairle fianaise carachtair iarratasóirí a éilíonn clárúcháin mar mhúinteoirí leis an gComhairle a mheas. Déantar é seo agus aird á tabhairt ar na treoirlínte atá faofa ag an gComhairle.

Nuair a bhíonn sé mar chinneadh ag an bPainéal go bhfágann fianaise carachtair iarratasóra é/í mí-oiriúnach don chlárúchán, cuirfidh an Painéal a chinneadh, na fáthannna leis an gcinneadh, agus na bealaí chun cinn atá ann don iarratasóir ag an bpointe sin. Ullmhaíonn an Painéal tuairisc ansin le cur faoi bhráid an Choiste Clárúcháin.

Sa bhliain acadúil 2023/2024, tá dó-dhéag cruinnithe sceidealta ag an Phainéal ar Fhianaise Carachtair.

Gealltanas ó Chomhaltaí na Comhairle

 • Ceapann an tAire na 37 comhalta ar fad ar feadh téarma suas le ceithre bliana. Ceapfar múinteoirí tofa agus an cúigear ainmnithe de chuid an Aire (lena n-áirítear ainmnithe an CCE agus CGFE) ar feadh téarma ceithre bliana (2024-2028). Ceapadh na hainmnithe eile in 2022 le haghaidh téarma ceithre bliana (2022-2026).
 • Féadfar cruinnithe na Comhairle agus na gcoistí a sceidealú don chéad leath den tseachtain (Luan nó Máirt. Cuirfear féilire na gcruinnithe don bhliain acadúil 2024/2025 ar fáil don Chomhairle ag cruinniú mhí an Mhárta. Teastaíonn tiomantas suntasach ama do bhallraíocht na Comhairle. Táthar ag súil go bhfreastalóidh baill ar shé chruinniú den Chomhairle gach bliain acadúil agus ar thrí lá breise d’fhoghlaim agus d’fhorbairt leanúnach. Ina theannta sin, ainmneofar comhaltaí ar dhá choiste, agus 12 – 20 lá cruinnithe breise in aghaidh na bliana ag brath ar an gcoiste. Beidh am breise léitheoireachta ag teastáil le haghaidh páipéar roimh gach cruinniú.
 • Beidh ar chomhaltaí an oiread ama agus is gá a chaitheamh ar a gcuid dualgas chun a gcuid dualgas a chomhlíonadh go cuí agus go héifeachtach. Áireoidh sé seo am le hullmhú do chruinnithe na Comhairle/Coiste agus freastal ar agus ullmhú le haghaidh cruinnithe coiste, imeachtaí páirtithe leasmhara agus cruinnithe eile dá leithéid de réir mar is gá. Má ainmnítear tú don toghchán don phost glactar leis gur féidir leat an gealltanas ama seo a chomhlíonadh.
 • Tá comhaltaí na Comhairle faoi réir ceanglais maidir le leasanna a nochtadh faoi alt 57 den Acht agus ceanglais maidir le nochtadh faisnéise faoi Alt 58 den Acht. Ina theannta sin, ceanglaítear ar chomhaltaí na Comhairle cloí le ceanglais na nAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, a bhaineann le comhlachtaí poiblí.
 • Tagann an Chomhairle faoi shainchúram an Chóid Chleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit (arna fhoilsiú ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe). Áirítear sa Chód seo cur síos ar ról agus ar fhreagrachtaí chomhaltaí an bhoird.
 • Oibríonn an Chomhairle, na coistí agus an Stiúrthóir laistigh de théarmaí an Chóid Chleachtais do Chomhaltaí, Cathaoirleach, Stiúrthóir agus Rúnaí na Comhairle, atá ar fáil anseo. Is é seo príomhdhoiciméad rialachais chorparáidigh na Comhairle.
 • Níl aon táillí ná liúntais iníoctha as fónamh mar chomhalta den Chomhairle. Tá socruithe ionadaíochta i bhfeidhm do chomhaltaí atá ag obair mar mhúinteoirí. Íoctar costais taistil agus chothaithe ar chostais taistil a thabhaíonn comhaltaí riachtanacha le linn dóibh a bheith i mbun a gcuid dualgas sa Chomhairle Mhúinteoireachta. Íoctar iad seo ar aon dul le ciorcláin na Roinne Airgeadais.