Aistrigh:
Gaeilge
English

Foilsithe

Tá an beart seo tugtha isteach ag an gComhairle chun cabhrú leis na dúshláin maidir leis an soláthar múinteoirí agus chun gach deis a thabhairt do MNCanna an próiseas Droichead a chur i gcrích.

Cuirfear tús leis an mbeart seo Dé Máirt, an 14 Samhain agus beidh sé i bhfeidhm don chuid eile den bhliain acadúil 2023/2024 agus don bhliain acadúil 2024/2025. Tá sé faoi réir na bhforálacha seo a leanas:

  1. Ní mór do MNCanna an próiseas Droichead a chríochnú ar feadh fhad iomlán a gconartha fostaíochta sna poist seo i.e. ón dáta tosaithe go dtí dáta deiridh an chonartha, nach mór a bheith níos mó ná an t-íosriachtanas de 60 lá teagaisc.
  2. Beidh príomhról ag an bPríomhoide agus ag baill FTG sa bhunscoil i dtacú le próiseas Droichead don MNC agus ról maoirseachta ag Príomhoide na bunscoile. Ní mór don phearsanra ábhartha sa bhunscoil:

(a) a chinntiú go bhfuil toiliú agus comhaontú faighte acu roimh ré ó gach scoil ag dearbhú go bhfuil siad toilteanach próiseas Droichead a éascú.

(b) freagracht a ghlacadh as a chinntiú go dtacaítear le MNC i ngach gné de phróiseas Droichead agus go mbeidh sé ina chuid dá phobal scoile.

(c) freagracht a ghlacadh as a chinntiú go gcuirtear ceanglais uile phróiseas Droichead i gcrích.

(d) a chinntiú go gcuirtear an MNC ar ais chuig an scoil ghlactha chéanna ar cheart di a bheith ina scoil oilte ag Droichead, a mhéid is indéanta.

3. Tá ar a laghad beirt bhall den Fhoireann Tacaíochta Gairmiúil (FTG) ón mbunscoil ag teastáil chun tacú leis an MNC ar feadh an phróisis. Cé gur féidir leis an MNC dul i dteagmháil le baill bhreise FTG sna scoileanna glactha, ní mór don FTG sa bhunscoil freagracht a ghlacadh as Foirm D a shíniú.

I scoileanna beaga, nó i gcúinsí nach bhfuil an scoil bhunáite in ann FTG a bhunú go heisiach ón bhfoireann, ba chóir dul i dteagmháil le Rannóg Ionduchtaithe Oide Droichead ar www.oide.ie chun plé a dhéanamh ar an rogha an próiseas a thairiscint ag baint úsáide as an tsamhail FTG Sheachtrach nó as an tsamhail Idirscoile. Cé gur féidir leis an MNC dul i dteagmháil le baill bhreise FTG sna scoileanna glactha, ní mór don FTG sa bhunscoil freagracht a ghlacadh as Foirm D a shíniú.

Is féidir iarratais ar Droichead a dhéanamh tríd an tairseach Mo Chlárú.

Ceisteanna

Má tá amhras ar bith ar scoil nó ar MNC maidir le hincháilitheacht, seol ríomhphost chuig an gComhairle ar conditions@teachingcouncil.ie le do thoil chun comhairle a fháil.

Ba cheart go mbeadh ainm iomlán agus uimhir chláraithe an MNC agus an oiread eolais agus is féidir maidir le conradh fostaíochta an MNC san áireamh i bhfiosruithe chuig an gComhairle.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar ár bpríomhleathanach Droichead bunscoil.