Aistrigh:
Gaeilge
English

Iarratas

Chun iarratas a dhéanamh chun filleadh ar an gClár, beidh ort an fhoirm iarratais ar líne REG-01 a chomhlánú. Féach thíos le do thoil le haghaidh liosta de na doiciméid riachtanacha agus treoir maidir le gach cuid den fhoirm ar líne a chomhlánú:

Liosta de na doiciméid riachtanacha

Cinntigh, le do thoil go mbeidh an t-eolas seo a leanas agat agus tú ag cur tús le d’iarratas ar chlárú:

 • Fianaise ar athrú ainm m.sh. teastas pósta nó gníomhas aonpháirtí, má tá an t-ainm ar do thras-scríbhinní difriúil leis an ainm ar d’iarratas
 • Íoslódáil an fhoirm dar teideal Teistiméireacht faoi Charachtar agus déan é a chomhlánú, a shíniú, a stampáil agus a dhátú go hiomlán ag duine ábhartha mar atá liostaithe ar an bhfoirm.
 • Grinnfhiosrúchán – mura ndearnadh grinnfhiosrúchán ort tríd an gComhairle Mhúinteoireachta le 18 mí anuas, beidh ort doiciméid aitheantais, cruthúnas seolta agus Imréitigh Póilíní Thar Lear a bheith agat (i gcás inarb infheidhme). Déan tagairt le do thoil ar chéim 5 den treoir thíos.
 • Cárta Dochair/Creidmheasa

Treoir maidir le gach cuid den fhoirm REG-01 ar líne a chomhlánú

Roghnaigh an bealach clárúcháin faoinar mian leat iarratas a dhéanamh ar chlárú. Mar shampla:

 • Bealach 1 – Bunscoil,
 • Bealach 2 – Iar-bhunscoil,
 • Bealach 3 – Breisoideachas,
 • Bealach 4 – Eile.

Déanfaidh an chuid seo na sonraí ó do chlárú roimhe seo a líonadh go huathoibríoch. Athbhreithnigh iad le do thoil, agus más gá, nuashonraigh do shonraí pearsanta.

Comhlánaigh an roinn seo ina hiomláine do gach cáilíocht atá agat, le do thoil. Ní bheidh ort tras-scríbhinní acadúla de thorthaí na gcáilíochtaí a bhí agat tráth an chláraithe roimhe seo a uaslódáil, mar is féidir leis an gComhairle iad seo a aisghabháil ó do chomhad.

Tabhair faoi deara, áfach, go n-iarrfaidh an córas iarratais ort an doiciméadú seo a uaslódáil chun dul ar aghaidh le d’iarratas. In ionad athscríbhinní a uaslódáil, is féidir leat leathanach bán a uaslódáil.

Teistiméireacht faoi Charachtair– uaslódáil scanadh/grianghraf den fhoirm chomhlánaithe, le do thoil.

 • Má rinneadh grinnfhiosrúchán ort tríd an gComhairle Mhúinteoireachta le 18 mí anuas, ní bheidh ort iarratas a dhéanamh ar ghrinnfhiosrúchán.
 • Mura ndearnadh grinnfhiosrúchán ort tríd an gComhairle Mhúinteoireachta le 18 mí anuas, beidh ort iarratas a dhéanamh ar ghrinnfhiosrúchán.
  • Chun iarratas a dhéanamh, lean na céimeanna ar an rannán cuireadh chun ghrinnfhiosrúcháin den fhoirm iarratais ar líne REG01.
  • Má tá cónaí ort taobh amuigh de Phoblacht na hÉireann nó Thuaisceart Éireann ar feadh tréimhse carnach 12 mhí nó níos mó ó bhí tú 18 mbliana d’aois, ní mór duit imréiteach póilíní a sholáthar freisin do gach tír ina raibh cónaí ort.

Nóta: Cuirfidh an córas in iúl duit an mbeidh ort iarratas a dhéanamh ar Ghrinnfhiosrúchán mar chuid den phróiseas iarratais.

Comhlánaigh an chuid seo ina hiomláine le do thoil, ag cur síos ar shonraí do sheirbhíse múinteoireachta reatha agus do sheirbhíse múinteoireachta roimhe seo.

Má cháiligh tú mar mhúinteoir lasmuigh d’Éirinn, cuir tic sa rannán cuí, le do thoil.

Le d’iarratas ar chlárú á chur isteach agat, tá tú ag deimhniú go bhfuil na dearbhuithe i gceart. Dá bhrí sin, léigh an t-alt seo go cúramach sula dtéann tú ar aghaidh go dtí an chéad chuid eile chun d’iarratas a chur isteach.

Íoc an táille clárúcháin de €90.

Tabhair faoi deara, le do thoil, nach mór na doiciméid riachtanacha go léir a chur isteach chun moill a sheachaint agus d’iarratas á phróiseáil.

Logáil isteach le do thoil i do chuntas Mo Chlárú áit ar féidir leat iarratas a dhéanamh ar chlárú.

Mura bhfuil cuntas Mo Chlárú socraithe agat go fóill, roghnaigh an “Cruthaigh Cuntas” chun leanúint ar aghaidh.

Má tá aon cheisteanna agat, seol ríomhphost chuig returntoregister@teachingcouncil.ie