Aistrigh:
Gaeilge
English

Folúntais

Oifigeach Cléireachais 

Tá an Chomhairle Mhúinteoireachta ag iarraidh painéal d’Oifigeach Cléireachais a cheapadh as a líonfar folúntais amach anseo de réir mar a thiocfaidh siad chun cinn. 

Is ról oibríochtúil laistigh den eagraíocht é an post mar Oifigeach Cléireachais agus bíonn an té a cheapfar ag obair mar chuid d’fhoireann ghnóthach. Mar Oifigeach Cléireachais is féidir go mbeidh tú i mbun raon gníomhaíochtaí lena n-áirítear riarachán ginearálta agus bainistíocht seirbhíse custaiméara chun oibriú rianúil ár ngníomhaíochtaí laethúla a chinntiú. Is deis iontach é seo chun taithí luachmhar a fháil san Earnáil Phoiblí agus d’oirfeadh sé do dhuine atá ag tosú amach ina ngairm bheatha nó ag filleadh ar an lucht saothair.  

Tá an Chomhairle Mhúinteoireachta lonnaithe go caoithiúil i gCampas Gnó Mhaigh Nuad agus tá páirceáil saor in aisce ar fáil. Baineann baill foirne sásamh as an suaimhneas intinne a thagann le fostaíocht bhuan inphinsin agus a thagann le pá incriminteach. Spreagann an Chomhairle Mhúinteoireachta foghlaim leanúnach le deiseanna oiliúna agus dul chun cinn i do ghairm bheatha.  

Is é 22 lá teidlíocht saoire bhliantúil don ról mar Oifigeach Cléireachais agus tá polasaí fleisc-ama ag an gComhairle Mhúinteoireachta. Tá obair hibrideach ar fáil ach promhadh rathúil a bheith curtha i gcrích. Mar chúiteamh d’obair linn gheobhaidh tú tuarastal iomaíoch agus taithí inaistrithe an-luachmhar laistigh d’eagraíocht earnála poiblí nuálaíoch bhríomhar. 

Eolas d’Iarrthóir

Oifigeach Cléireachais: Foirm Iarratais

 

Roinnt Buntáistí atá ag bhaint le n-obair leis an Comhairle Mhúinteoireachta

A graphic showing the benefits of working for the Teaching Council.
  1. Pinsean
  2. Cothromaíocht Saol-oibre
  3. Clúdach Máithreachais
  4. Oiliúnt agus Foghlaim
  5. Páirceáil ar an lathair
  6. Tuarastal Incriminteach
  7. Saoire Bhliantúil Flaithiúil

An tAcht um Chosaint Sonraí 2018

Is fostóir comhdheiseanna í an Chomhairle Mhúinteoireachta agus is ar bhonn fiúntais a mheasfar gach iarratas ar fhostaíocht. Fáiltíonn an Chomhairle Mhúinteoireachta roimh iarratais ó gach iarrthóir atá cáilithe go cuí, beag beann ar chreideamh, inscne, míchumas, cine, tuairim pholaitiúil, aois, stádas pósta, gnéaschlaonadh, nó cibé an bhfuil cleithiúnaithe acu nó nach bhfuil.

Nuair a fhaightear d’iarratas, cruthaímid taifead i d’ainm, ina mbeidh cuid mhór den eolas pearsanta a chuir tú ar fáil. Eolas den sórt sin a choinnítear, tá sé faoi réir na gceart agus na n-oibleagáidí atá leagtha amach san Acht um Chosaint Sonraí agus sa Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS). Chun iarratas a dhéanamh faoin Acht um Chosaint Sonraí 2018 nó faoi RGCS 2018, seol d’iarratas i scríbhinn le do thoil chuig dpo@teachingcouncil.ie.

Cinntigh le do thoil go dtugann tú cuntas chomh mion agus is féidir ar na taifid atá á lorg agat ionas go mbeimid in ann an taifead ábhartha a aithint. Asbhaintear míreanna áirithe eolais, nach bhfuil sonrach d’aon duine aonair ar leith, as na taifid chun críche staitistiúla.