Aistrigh:
Gaeilge
English

Folúntais

Bainisteoir Cumarsáide (HEO)

Tá an Chomhairle Mhúinteoireachta ag iarraidh folúntas an Bhainisteora Cumarsáide a líonadh.

Tá ról lárnach ag an Aonad Cumarsáide maidir le straitéisí cumarsáide seachtracha agus inmheánacha na Comhairle Múinteoireachta a fheabhsú.

Beidh an t-iarrthóir rathúil freagrach as Straitéis Cumarsáide agus Rannpháirtíochta na Comhairle Múinteoireachta 2024-2027.

Príomhchuspóir de chuid an aonaid seo is ea feasacht a chothú ar ról na Comhairle Múinteoireachta i rialáil na gairme ar mhaithe le leas an phobail. Cinntíonn an t-aonad freisin go mbíonn an chumarsáid laistigh agus lasmuigh den eagraíocht comhsheasmhach agus éifeachtach.

Eolas d’Iarrthóirí

Foirm Iarratais

Dáta Deiridh: 11 Nollaig 2023

Roinnt Buntáistí atá ag bhaint le n-obair leis an Comhairle Mhúinteoireachta

Roinnt Buntáistí atá ag bhaint le n-obair leis an Comhairle Mhúinteoireachta
Roinnt Buntáistí atá ag bhaint le n-obair leis an Comhairle Mhúinteoireachta
  1. Pinsean
  2. Cothromaíocht Saol-oibre
  3. Clúdach Máithreachais
  4. Oiliúnt agus Foghlaim
  5. Páirceáil ar an lathair
  6. Tuarastal Incriminteach
  7. Saoire Bhliantúil Flaithiúil

An tAcht um Chosaint Sonraí 2018

Is fostóir comhdheiseanna í an Chomhairle Mhúinteoireachta agus is ar bhonn fiúntais a mheasfar gach iarratas ar fhostaíocht. Fáiltíonn an Chomhairle Mhúinteoireachta roimh iarratais ó gach iarrthóir atá cáilithe go cuí, beag beann ar chreideamh, inscne, míchumas, cine, tuairim pholaitiúil, aois, stádas pósta, gnéaschlaonadh, nó cibé an bhfuil cleithiúnaithe acu nó nach bhfuil.

Nuair a fhaightear d’iarratas, cruthaímid taifead i d’ainm, ina mbeidh cuid mhór den eolas pearsanta a chuir tú ar fáil. Eolas den sórt sin a choinnítear, tá sé faoi réir na gceart agus na n-oibleagáidí atá leagtha amach san Acht um Chosaint Sonraí agus sa Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS). Chun iarratas a dhéanamh faoin Acht um Chosaint Sonraí 2018 nó faoi RGCS 2018, seol d’iarratas i scríbhinn le do thoil chuig dpo@teachingcouncil.ie.

Cinntigh le do thoil go dtugann tú cuntas chomh mion agus is féidir ar na taifid atá á lorg agat ionas go mbeimid in ann an taifead ábhartha a aithint. Asbhaintear míreanna áirithe eolais, nach bhfuil sonrach d’aon duine aonair ar leith, as na taifid chun críche staitistiúla.