Aistrigh:
Gaeilge
English

Folúntais

Iomaíocht Oscailte

Fáiltíonn an Chomhairle Mhúinteoireachta roimh iarratais ar phost mar Oifigeach Feidhmiúcháin. Cuirfear painéal ar bun chun folúntais a líonadh ar an leibhéal seo, idir ranna san eagraíocht. Beidh an painéal i bhfeidhm ar feadh 12 mhí agus féadfar é a shíneadh go 18 mí.

Tá daoine an-eagraithe a bhfuil súil ghéar acu ar shonraí á lorg againn faoi láthair dár bhfoireann Oifigeach Feidhmiúcháin.

Is ról oibríochtúil laistigh den eagraíocht é an post mar Oifigeach Feidhmiúcháin agus bíonn an té a cheapfar ag obair mar chuid d’fhoireann ghnóthach.

Is deis iontach é seo chun taithí luachmhar a fháil san Earnáil Phoiblí agus d’oirfeadh sé do dhuine atá ag tosú amach ina g(h)airm bheatha nó ag filleadh ar an lucht saothair.

Mar chúiteamh d’obair linn gheobhaidh tú tuarastal iomaíoch agus taithí inaistrithe an-luachmhar laistigh d’eagraíocht earnála poiblí nuálaíoch bhríomhar.

Tá oifigí na Comhairle Múinteoireachta lonnaithe go caoithiúil i gCampas Gnó Mhaigh Nuad agus tá páirceáil saor in aisce ar fáil ar an láthair. Baineann baill foirne sásamh as an suaimhneas intinne a thagann le fostaíocht bhuan inphinsin agus luach saothair iomaíoch incriminteach. Tá an Chomhairle Mhúinteoireachta tugtha d’fhoghlaim leanúnach agus tabharfaidh siad neart deiseanna oiliúna agus deiseanna chun dul chun cinn a dhéanamh i do ghairm bheatha dá bharr.

Is é 23 lá an teidlíocht ar shaoire bhliantúil don ról mar Oifigeach Feidhmiúcháin agus feidhmíonn an Chomhairle beartas fleisc-ama. Tá obair hibrideach ar fáil ach promhadh rathúil a bheith curtha i gcrích.

Dáta Deiridh: 13 Meán Fómhair 2023

Roinnt Buntáistí atá ag bhaint le n-obair leis an Comhairle Mhúinteoireachta

Roinnt Buntáistí atá ag bhaint le n-obair leis an Comhairle Mhúinteoireachta
Roinnt Buntáistí atá ag bhaint le n-obair leis an Comhairle Mhúinteoireachta
  1. Pinsean
  2. Cothromaíocht Saol-oibre
  3. Clúdach Máithreachais
  4. Oiliúnt agus Foghlaim
  5. Páirceáil ar an lathair
  6. Tuarastal Incriminteach
  7. Saoire Bhliantúil Flaithiúil

An tAcht um Chosaint Sonraí 2018

Is fostóir comhdheiseanna í an Chomhairle Mhúinteoireachta agus is ar bhonn fiúntais a mheasfar gach iarratas ar fhostaíocht. Fáiltíonn an Chomhairle Mhúinteoireachta roimh iarratais ó gach iarrthóir atá cáilithe go cuí, beag beann ar chreideamh, inscne, míchumas, cine, tuairim pholaitiúil, aois, stádas pósta, gnéaschlaonadh, nó cibé an bhfuil cleithiúnaithe acu nó nach bhfuil.

Nuair a fhaightear d’iarratas, cruthaímid taifead i d’ainm, ina mbeidh cuid mhór den eolas pearsanta a chuir tú ar fáil. Eolas den sórt sin a choinnítear, tá sé faoi réir na gceart agus na n-oibleagáidí atá leagtha amach san Acht um Chosaint Sonraí agus sa Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS). Chun iarratas a dhéanamh faoin Acht um Chosaint Sonraí 2018 nó faoi RGCS 2018, seol d’iarratas i scríbhinn le do thoil chuig dpo@teachingcouncil.ie.

Cinntigh le do thoil go dtugann tú cuntas chomh mion agus is féidir ar na taifid atá á lorg agat ionas go mbeimid in ann an taifead ábhartha a aithint. Asbhaintear míreanna áirithe eolais, nach bhfuil sonrach d’aon duine aonair ar leith, as na taifid chun críche staitistiúla.